รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ศส.) ดาวน์โหลด
1892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน ๓ รายการ (กกพ.) ดาวน์โหลด
1893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (กกพ.) ดาวน์โหลด