รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1915 ร่างประกาศประกวดราซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบแรงดึงของพลาสติก 1 ชุด ดาวน์โหลด
1916 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด
1917 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
1918 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ดาวน์โหลด