รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1919 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำของฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ดาวน์โหลด
1920 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด
1921 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
1922 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ดาวน์โหลด