รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1923 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชุดทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าทำความเย็นด้านความปลอดภัย ดาวน์โหลด
1924 ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลด
1925 ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) ดาวน์โหลด
1926 ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ดาวน์โหลด