รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1927 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฯ ชุดอุปกรณ์ทดสอบความแข็งแรงของอุปกรณ์การแพทย์ฯ ดาวน์โหลด
1928 เอกสาร ประกวดราคา ชุดทดสอบอุปกรณ์การแพทย์ ดาวน์โหลด
1929 TOR ชุดทดสอบอุปกรณ์การแพทย์ ดาวน์โหลด
1930 ราคากลาง ชุดทดสอบอุปกรณ์การแพทย์ ดาวน์โหลด