รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1931 ประกาศ ประกวดราคาชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด
1932 เอกสารประกวดราคา ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด
1933 TOR ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด
1934 ราคากลาง ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบภาชนะทนความดันสูง ดาวน์โหลด