รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1935 ประกาศประกวดราคา ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
1936 เอกสารประกวดราคา ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
1937 TOR ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด
1938 ราคากลาง ชุดทดสอบสถานีประจุแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด