รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
ลำดับ รายละเอียด เอกสาร
1944 ร่างประกาศประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1945 ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลด
1946 รายละเอียดคุณลักษณะ (tor) ดาวน์โหลด
1947 ตารางแสดงราคากลาง ดาวน์โหลด