การบริการแปลใบอนุญาตและใบรับรอง

สมอ.มีบริการแปลใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกโดย สมอ.เป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ประกอบการที่อาจต้องใช้เอกสารดังกล่าวประกอบการส่งออกหรือแสดงต่อบริษัทองค์กรต่างประเทศ โดย สมอ.จะมีการรับรองการแปลให้ด้วย เอกสารที่รับแปลและค่าบริการ

 • ใบอนุญาต ฉบับละ 300 บาท
 • ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ฉบับละ 100 บาท

ขั้นตอนการขอรับบริการ
 1. ผู้ขอรับบริการทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้แปลพร้อมแนบเอกสารที่จะให้แปลไปส่งยังกองที่ ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. เมื่อกองที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว จะส่งให้กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศดำเนินการแปลเอกสารต่อไป ซึ่งโดยทั่วไปหากไม่มีข้อยุ่งยากทางวิชาการจะใช้เวลาในการแปลประมาณ 3 วันทำการต่อฉบับ
 3. ผู้ขอรับบริการจะได้รับการติดต่อให้มารับเอกสารและชำระค่าบริการโดยทางโทรสาร โทรศัพท์หรืออีเมลในทันทีที่การแปลแล้วเสร็จ
 4. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองที่
  • กองควบคุมมาตรฐาน โทรศัพท์ 02 430 6828 ต่อ 1730
  • กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน โทรศัพท์ 02 430 6827 ต่อ 1640
  • กองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02 430 6831 ต่อ 2101

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565