บริการ
บริการ ยื่นคำขอ มอก. ผ่านเว็บ
ตรวจสอบสถานะคำขอ
รายชื่อมาตรฐาน มอก.
รายชื่อมาตรฐาน มผช.
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบงาน
รายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบห้องปฏิบัติการ
รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการทำ(IB)
รายชื่อผู้ได้รับการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์(LAB)
รายชื่อบริษัทในประเทศที่ให้บริการรับรอง/เป็นที่ปรึกษา/ฝึกอบรม
มาตรการและกฎระเบียบทางเทคนิคประเทศคู่ค้า
ศูนย์ปฏิบัติการ DOC
การแปลใบอนุญาตและใบรับรอง
ตรวจสอบพิกัดของ สมอ. ที่กรมศุลกากรควบคุม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ห้องสมุด Online
สั่งซื้อหนังสือ
ดาวน์โหลดเครื่องหมายต่างๆ ของ สมอ.
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สมอ.
รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย
เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559