บริการ (Service)

 ประกาศที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  1. คำสั่ง สมอ. เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. ประกาศ สมอ. เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
  3. ประกาศ สมอ. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2566
 
 บริการของ สมอ.
  1. บริการอิเล็กทรอนิกส์ สมอ. (ระบบ SSO)
        e-License (ระบบการออกใบอนุญาต มอก.)
        TISI-NSW (ระบบบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน)
        e-Surveillance (ระบบตรวจการอิเล็กทรอนิกส์)
        e-Accreditation (ระบบรับรองระบบงาน หน่วยตรวจ หน่วยรับรอง ห้องปฏิบัติการ)
        ระบบสร้าง QR Code ผลิตภัณฑ์ของใบอนุญาต มอก.
        Webboard สมอ. (สอบถาม/ร้องเรียน)
        TISI-EXAM (ระบบทดสอบความรู้ มอก.)
        ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 5
        e-Scope (ระบบพิจารณาขอบข่ายผลิตภัณฑ์ฯ)
  2. e-Market Surveillance ระบบตรวจสถานที่จำหน่าย
  3. สั่งซื้อหนังสือ มอก./มตช.ออนไลน์
  4. การสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานของ ISO, IEC
  5. การแปลใบอนุญาตและใบรับรอง
  6. ขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)
  7. โครงการ "ร้าน มอก."

   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ สมอ.

 
 สืบค้นข้อมูล
  1. ข้อมูลเปิดเผย (Open Data) ของ สมอ.
  2. รายชื่อมาตรฐาน มอก.
  3. รายชื่อมาตรฐาน มผช.
  4. รายชื่อมาตรฐานในฐานข้อมูลห้องสมุด
  5. หลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต
  6. รายชื่อโรงงานที่ทำการผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
  7. มาตรการ/กฎระเบียบทางเทคนิค
  8. ชื่อย่อในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (TISI ShortName)
 
 ข้อมูลประชาสัมพันธ์
  1. ระบบบันทึกข้อมูลการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (TISI NSW)
  2. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-License)
  3. การขอรับการรับรองระบบงาน (e-Acc)
  4. ตรวจสอบพิกัดของกรมศุลกากร ที่ สมอ. ควบคุม
  5. ดาวน์โหลดเครื่องหมายต่างๆ ของ สมอ.
  6. มาตรการและกฎระเบียบทางเทคนิคประเทศคู่ค้า
  7. ห้องสมุด
  8. แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2566-2570
  9. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  10. ระบบรายงานผลทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (TISI-E Report)

 บริการข้อมูลทั่วไป
  ศูนย์ปฏิบัติการ DOC
  วิเคราะห์ข้อมูลกับ สมอ.
  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  คู่มือประชาชน
  ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ( E-portfolil )