Standard of list
ID Category Standard Name Date Create Visitor
ID Category Standard Name Date Create Visitor
1762 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 10 มิ.ย. 67 - 8 ส.ค. 67) 18 June 2024 0
1761 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหาร ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 30 วัน (นับตั้งแต่วันที 10 มิ.ย. 67 - 09 ก.ค. 67) 12 June 2024 0
1760 ทั้งหมด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... 07 June 2024 0
1759 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา : ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 21 พ.ค. 67 - 20 ก.ค. 67) 28 May 2024 0
1758 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าทำให้ของเหลวร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 17 พ.ค. 67 - 15 ก.ค. 67) 23 May 2024 0
1757 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าของยานยนต์ พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 23 เม.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67) 30 April 2024 0
1756 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของยานยนต์ พ.ศ. ... พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 4) ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 23 เม.ย. 67 - 21 มิ.ย. 67) 30 April 2024 0
1755 ทั้งหมด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิสำหรับการใช้งานแบบพกพา ระบบลิเทียม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... 26 April 2024 0
1754 ทั้งหมด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิสำหรับการใช้งานแบบพกพา ระบบนิกเกิล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... 26 April 2024 0
1750 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 10 April 2024 0
1746 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 02 April 2024 0
1745 ทั้งหมด การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 22 March 2024 0
1742 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไมโครเวฟและเตาอบไมโครเวฟร่วมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 02 February 2024 0
1731 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 December 2023 0
1730 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบแข็งและอบคืนตัวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 28 November 2023 0
1729 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องด้านประสิทธิ์ภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1728 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันสูงสุดไม่เกิน ๕ ลิตร และกระทะทอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1727 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูและ ผม ขน หรือผิว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1726 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 November 2023 0
1725 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม ๕๕% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 November 2023 0
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565