Standard of list
ID Category Standard Name Date Create Visitor
ID Category Standard Name Date Create Visitor
1708 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ต.ค. 65 21 October 2022 0
1707 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ต.ค. 65 21 October 2022 0
1706 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัดเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ต.ค. 65 21 October 2022 0
1705 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟเฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ต.ค. 65 21 October 2022 0
1704 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 18 ส.ค. 65 23 August 2022 0
1703 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับอาหารเฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 9 ส.ค. 65 19 August 2022 0
1702 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 4 ส.ค. 65 11 August 2022 0
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565