ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 19 พ.ค. 60


 
ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน 
สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน 
สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
 
ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้แก้ไขปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๕๒๘-๒๕๔๘ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และมีประกาศรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ได้นำเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาไปแล้ว นั้น
คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นชอบให้นำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๕๒๘-๒๕xx ฉบับใหม่ ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอีกครั้ง ก่อนตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในลำดับต่อไป
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เนื่องจากมีการแก้ไขโดยเพิ่มชนิดของเหล็ก : เหล็กแผ่นม้วน หน้าแคบ การเพิ่มชั้นคุณภาพ HR 5 ซึ่งเป็นสาระสำคัญทางวิชาการ จึงสมควรต้องนำความคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง เหตุผล โดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โปรดติดต่อขอดูได้ที่ กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th
จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน
 

 

                                                                                                                                                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                                                                                                พิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล

                                                                                                                                                                           (นายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล)

                                                                                                                                                    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นใ้ห้แสดงความคิดเห็นมาที่

คุณศิริกัญญา นุชเจริญ

E-mail : siri_kanya08@hotmail.co.th

โทรศัพท์ : 0-2202-3322


วันที่ประกาศ : 19 May 2017