ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)


 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน

สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑)

 

 

 

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๔๒๕-๒๕๕๒ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรที่จะแก้ไขมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑) ซึ่งจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในลำดับต่อไป

ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง เหตุผล โดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โปรดติดต่อขอดูได้ที่ กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                                                                                                                                                              ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                                                                                                พิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล

                                                                                                                                                                           (นายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล)

                                                                                                                                                    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นใ้ห้แสดงความคิดเห็นมาที่

คุณพิชญ์สินี ประดับพลอย

E-mail :pichsinee1976@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-2202-3321


วันที่ประกาศ : 25 May 2017