ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ส.ค. 60


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

                      ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามบัญชีรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่แนบท้ายประกาศนี้

                      บัดนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน ๗ มาตรฐาน ซึ่งจะต้องประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในลำดับต่อไป

                      ก่อนประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ

                      ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โปรดติดต่อขอดูได้ที่กลุ่มกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th

                      จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                                                                                                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                                                                                                พิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล

                                                                                                                                                                           (นายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล)

                                                                                                                                                    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นใ้ห้แสดงความคิดเห็นมาที่

คุณอาภาวรรณ์ สท้านธรนิล

E-mail : apawan@tisi.go.th

โทรศัพท์ : 0-2202-3350


วันที่ประกาศ : 28 August 2017