ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 มี.ค. 60


 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน
แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 

 

                      เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชน เศรษฐกิจของประเทศและกิจการอุตสาหกรรม คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มาตรฐานเลขที่ มอก. ๕๐-๒๕xx โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ 

                      ก่อนตราพระราชกฤษฎีกา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการ ตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผลโดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

                      ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดกำหนดมาตรฐานดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tisi.go.th ในหัวข้อมาตรฐานบังคับ หรือขอดูได้ที่กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                      จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                                                                                                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                                                                                                                                ณัฐพล รังสิตพล

                                                                                                                                                                           (นายณัฐพล รังสิตพล)

                                                                                                                                                    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นใ้ห้แสดงความคิดเห็นมาที่

คุณขนิษฐา บางน้อย

E-mail : kanita.bangnoi@gmail.com

โทรศัพท์ : 0-2202-3322


วันที่ประกาศ : 29 March 2018