ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ธ.ค. 61


 

ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เรื่อง การยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

 

                      ตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีประกาศสำนักงาน เรื่อง การยกเลิก   และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ ณ วันที่      ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องต่อร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑๓๖-๒๕xx ปรากฏว่ามีผู้แสดงความคิดเห็น และสำนักงานได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงและจัดทำร่างมาตรฐานฉบับใหม่ และนำเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณา นั้น

                      คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณาแล้วเห็นชอบการแก้ไขร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๑๓๖-๒๕xx ฉบับใหม่ และให้นำร่างมาตรฐานดังกล่าว ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง เนื่องจากมีการแก้ไขในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ และให้สำนักงานดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในลำดับต่อไป 

                      สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วน     ได้เสีย หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งเหตุผล โดยระบุชื่อ ที่อยู่ของผู้ที่แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

                      ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียดการกำหนดมาตรฐานดังกล่าว โปรดติดต่อขอดูได้ที่กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ www.tisi.go.th

                      จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

                                                                                                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

                                                                                                                                                                                วันชัย พนมชัย

                                                                                                                                                                           (นายวันชัย พนมชัย)

                                                                                                                                                                  รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

                                                                                                                                                    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นมาที่

คุณปราณี แก้วล้อม

E-mail : pranee666@gmail.com

โทรศัพท์ : 0-2202-3322


วันที่ประกาศ : 02 January 2019