ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางสำหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 พ.ย. 62


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางสำหรับขวดนม 
และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

 

                     ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕40 และพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕40 ไปแล้ว นั้น

                     บัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเห็นสมควรยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางสำหรับขวดนม มาตรฐานเลขที่ มอก. 969-2533 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางดูดเล่น มาตรฐานเลขที่ มอก. 1025-2539 ตามพระราชกฤษฎีกา ทั้งสองฉบับดังกล่าว และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เลขที่ มอก. 969-25XX และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 1025-25XX ซึ่งจะต้องออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 
                     ในการนี้ ก่อนมีการออกกฎกระทรวง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามมาตรฐานดังกล่าว เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นนั้น เสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวง ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะทราบรายละเอียด
ของมาตรฐานดังกล่าว สามารถตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
                     1. เว็บไซต์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (www.tisi.go.th) ในหัวข้อประกาศมาตรฐานบังคับ
                     2. เว็บไซต์กลางของภาครัฐ (www.lawamendment.go.th) ในหัวข้อร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของ กระทรวงอุตสาหกรรม
                     3. กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

                      อนึ่ง ผู้ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านแบบรับฟังความเห็นออนไลน์ หรือมีหนังสือแจ้งมายัง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ

                                                                                                                                                             ประกาศ  ณ  วันที่  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

                                                                                                                                                                                วันชัย พนมชัย

                                                                                                                                                                           (นายวันชัย พนมชัย)

 

                                                                                                                                                    เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นมาที่

คุณสุจิตรา ขันทอง

E-mail : aey.tisi@gmail.com

โทรศัพท์ : 0-2202-3521


วันที่ประกาศ : 06 December 2019