ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รถยนต์ขนาดเล็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของรถยนต์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าของยานยนต์ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 8 ธ.ค. 63


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รถยนต์ขนาดเล็ก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างของรถยนต์
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้าของยานยนต์

 

                     

 

ผู้ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผ่านแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ หรือมีหนังสือถึง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองกฎหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ : 0-2202-3521


วันที่ประกาศ : 18 December 2020