ชื่อมาตรฐาน : ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมัน สูงสุดเกิน ๕ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๒ ลิตร และเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมที่มีความดันไม่เกิน ๕๐ กิโลปาสกาล และผลคูณของความดันกับปริมาตรเป็นลิตรไม่เกิน ๒๐๐ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ต.ค. 64 - 27 ธ.ค. 64


ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมัน สูงสุดเกิน ๕ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๒ ลิตร และเครื่องทอดโดนัทและเครื่องทอดน้ำมันท่วมที่มีความดันไม่เกิน ๕๐ กิโลปาสกาล และผลคูณของความดันกับปริมาตรเป็นลิตรไม่เกิน ๒๐๐ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

 

                     

 

ผู้ใดมีความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือมีหนังสือแจ้งมายัง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในหกสิบวันนับแต่วันประกาศ


วันที่ประกาศ : 08 November 2021