Standard of list
ID Category Standard Name Date Create Visitor
ID Category Standard Name Date Create Visitor
1753 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตารีดไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67) 10 April 2024 0
1752 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตช์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67) 10 April 2024 0
1751 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับมอดูลแอลอีดี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 29 มี.ค. 67 - 27 พ.ค. 67) 10 April 2024 0
1750 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 10 April 2024 0
1749 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 25 มี.ค. 67 - 23 พ.ค. 67) 02 April 2024 0
1748 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระจกนิรภัยสำหรับยานยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 25 มี.ค. 67 - 23 พ.ค. 67) 02 April 2024 0
1747 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กลวดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 25 มี.ค. 67 - 23 พ.ค. 67) 02 April 2024 0
1746 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 02 April 2024 0
1745 ทั้งหมด การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 22 March 2024 0
1744 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน (นับตั้งแต่วันที 12 มี.ค. 67 - 10 พ.ค. 67) 15 March 2024 0
1742 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเตาอบไมโครเวฟและเตาอบไมโครเวฟร่วมสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 02 February 2024 0
1731 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 December 2023 0
1730 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลวดชุบแข็งและอบคืนตัวสำหรับคอนกรีตอัดแรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 28 November 2023 0
1729 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องด้านประสิทธิ์ภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1728 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องทอดน้ำมันท่วมปริมาณน้ำมันสูงสุดไม่เกิน ๕ ลิตร และกระทะทอด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1727 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูและ ผม ขน หรือผิว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 27 November 2023 0
1726 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 November 2023 0
1725 ทั้งหมด รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายประกอบการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม ๕๕% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 20 November 2023 0
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565