Standard of list
ID Category Standard Name Date Create Visitor
ID Category Standard Name Date Create Visitor
1654 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบ สำหรับงานท่อ และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 3 เม.ย. 63 09 April 2020 0
1653 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 2 มี.ค. 63 11 March 2020 0
1652 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตซ์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สวิตซ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 9 ม.ค. 63 16 January 2020 0
1651 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 พ.ย. 62 06 December 2019 0
1650 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กลวดคาร์บอนต่ำ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 พ.ย. 62 06 December 2019 0
1649 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น : เฉพาะด้านความปลอดภัยเล่ม 1 ข้อกำหนด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 พ.ย. 62 06 December 2019 0
1648 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางสำหรับขวดนม และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 พ.ย. 62 06 December 2019 0
1647 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไปด้วยแรงดันไฟฟ้ามากกว่า 50 V – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 29 พ.ย. 62 06 December 2019 0
1646 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย – คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 13 พ.ย. 62 25 November 2019 0
1645 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในรถจักรยานยนต์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์ และโมเปด ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 18 พ.ย. 62 25 November 2019 0
1644 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 13 พ.ย. 62 25 November 2019 0
1643 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สับปะรดกระป๋องต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสับปะรดในภาชนะบรรจุปิดสนิท ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 13 พ.ย. 62 25 November 2019 0
1642 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 13 พ.ย. 62 25 November 2019 0
1641 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลอดแอลอีดีขั้วคู่ที่ออกแบบเพื่อเปลี่ยนทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนซ์ชนิดตรง-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 6 พ.ย. 62 11 November 2019 0
1640 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เลขที่มาตรฐาน มอก. 2228-2559 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ก.ย. 62 30 September 2019 0
1639 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 27 มี.ค. 62 09 April 2019 0
1638 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดเหนี่ยวนำสามเฟส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 3 เม.ย. 62 09 April 2019 0
1637 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 7 มี.ค. 62 12 March 2019 0
1636 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ธ.ค. 61 02 January 2019 0
1635 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 22 ต.ค. 61 29 October 2018 0
1634 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 22 ต.ค. 61 29 October 2018 0
1633 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 61 27 August 2018 0
1632 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๑๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓ (๑๐) : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 10 ก.ค. 61 16 July 2018 0
1631 ทั้งหมด ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25 May 2018 0
1630 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 4 พ.ค. 61 11 May 2018 0
1629 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 มี.ค. 60 29 March 2018 0
1628 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 17 พ.ย. 60 24 November 2017 0
1627 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ต.ค. 60 24 October 2017 0
1625 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ส.ค. 60 28 August 2017 0
1624 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑) 25 May 2017 243
1623 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 19 พ.ค. 60 19 May 2017 748