Standard of list
ID Category Standard Name Date Create Visitor
ID Category Standard Name Date Create Visitor
1640 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบอะลูมิเนียม 55 % ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแบบต่อเนื่อง เลขที่มาตรฐาน มอก. 2228-2559 ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 27 ก.ย. 62 30 September 2019 0
1639 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 27 มี.ค. 62 09 April 2019 0
1638 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ชนิดเหนี่ยวนำสามเฟส ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 3 เม.ย. 62 09 April 2019 0
1637 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะและเครื่องใช้เมลามีน-ฟอร์แมลดีไฮด์ ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ และเมลามีน-ยูเรีย-ฟอร์แมลดีไฮด์ สำหรับอาหาร : เฉพาะด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 7 มี.ค. 62 12 March 2019 0
1636 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหารต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 11 ธ.ค. 61 02 January 2019 0
1635 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 22 ต.ค. 61 29 October 2018 0
1634 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 22 ต.ค. 61 29 October 2018 0
1633 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 ส.ค. 61 27 August 2018 0
1632 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓-๑๐ : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม ติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม ๓ (๑๐) : เคเบิลภายนอกอาคาร-ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อยสายฝังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 10 ก.ค. 61 16 July 2018 0
1631 ทั้งหมด ประกาศผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 25 May 2018 0
1630 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 4 พ.ค. 61 11 May 2018 0
1629 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 23 มี.ค. 60 29 March 2018 0
1628 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับการใช้งานแบบพกพา-คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 17 พ.ย. 60 24 November 2017 0
1627 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ต.ค. 60 24 October 2017 0
1625 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที 16 ส.ค. 60 28 August 2017 0
1624 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการ การแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม ๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป (แก้ไขครั้งที่ ๑) 25 May 2017 243
1623 ทั้งหมด ขอรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการยกเลิกและกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูปต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที 19 พ.ค. 60 19 May 2017 748