รายการ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
1 โครงการสัมมนา
เรื่อง การเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้บริหาร สมอ. 22 February 2018- 22 February 2018 300 เปิด