รายการ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
1 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs
เรื่อง ความรู้ด้านมาตรฐานและระบบคุณภาพ สำหรับ SMEs ประจำปีงบประมาณ 2561
เจ้าหน้าที่ สมอ. และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา 26 July 2018- 26 July 2018 190 เปิด