รายการ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
1 การสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) หัวข้อ “Accreditation: Adding Value to Supply Chains” ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน 07 June 2019- 07 June 2019 1000 เปิด