รายการ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
ลำดับ หัวข้ออบรม วิทยากร วันที่ จำนวนที่เปิดรับ สถานะ
1 โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต การติดตามผล และการนำเข้าผลิตภัณฑ์ - 04 July 2017- 04 July 2017 1500 เปิด
2 หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005 25 July 2017- 26 July 2017 0 เปิด
3

วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก

เรื่อง การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม

“Accreditation – Delivering Confidence in construction and the built environment”

“Metrology - Measurement for Transport”
09 June 2017- 09 June 2017 1000 เปิด
4

การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายและฉลาก

กับกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง หนัง และสีย้อมสังเคราะห์
วิทยากรจาก สมอ. 03 May 2017- 03 May 2017 250 เปิด
5 การตรวจติดตามและการกำกับดูแลภายหลังการได้รับใบอนุญาต 08 November 2016- 08 November 2016 0 เปิด
6

การฝึกอบรม

หลักสูตร

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 รุ่นที่ 5
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 09 August 2017- 10 August 2017 0 เปิด
7 กระบวนการขออนุญาตของ สมอ. ยุคใหม่ ปี พ.ศ. 2559 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 12 July 2016- 12 July 2016 1300 เปิด