King rama 9

ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 22 February 2018 ถึง 22 February 2018


โครงการสัมมนา
เรื่อง การเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ. ประจำปีงบประมาณ 2561

รุ่นที่ -

วันที่ 22 February 2018 ถึง 22 February 2018

ณ ห้อง Mayfair Ballroom B
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


ปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้สร้างเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐาน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กร และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการกำหนดมาตรฐานและเพื่อให้การดำเนินงานด้านการกำหนดมาตรฐานภายใต้องค์กรกำหนดมาตรฐาน (Standards Developing Organizations, SDOs) เป็นไปด้วยความชัดเจน  โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  สมอ. จึงได้จัดทำคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางเตรียมการที่จะเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐาน จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

(1) องค์กรกำหนดมาตรฐาน : หลักการและข้อกำหนด
(2) องค์กรกำหนดมาตรฐาน : แนวทางการปฏิบัติ 
(3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน

ดังนั้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการกำหนดมาตรฐานทราบถึงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคู่มือทั้ง 3 ฉบับ จึงเห็นควรจัดทำโครงการสัมมนา เรื่อง การเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ. ขึ้น ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวจะเป็นการเชิญชวนให้หน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการกำหนดมาตรฐานมายื่นขอรับการ
จดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ.


วัตถุประสงค์

1. เพื่อชี้แจงนโยบายของ สมอ. ที่จะพัฒนาหน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการกำหนดมาตรฐานไปสู่องค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ.
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรกำหนดมาตรฐาน : หลักการและข้อกำหนด  แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน
3. เพื่อให้หน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการกำหนดมาตรฐานเตรียมความพร้อมที่จะเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ.

 

วิธีดำเนินการ

บรรยายพิเศษ อภิปราย และบรรยาย

 

รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง การเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ.
2. การอภิปราย เรื่อง องค์กรกำหนดมาตรฐาน : หลักการและข้อกำหนด และองค์กรกำหนดมาตรฐาน : แนวทางการปฏิบัติ
3. การบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน

 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเครือข่ายกำหนดมาตรฐานของ สมอ. จำนวน 34 หน่วยงาน
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเครือข่ายรับรองระบบงานของ สมอ. จำนวน 1 หน่วยงาน
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ จำนวน 21 หน่วยงาน
4. เจ้าหน้าที่ของ สมอ. ที่เกี่ยวข้อง
รวมจำนวน 300 คน

 

กำหนดวันสัมมนา

22 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 วัน
เวลา 08.30-16.30 น.

 

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มองค์กรกำหนดมาตรฐาน กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการกำหนดมาตรฐาน รับรู้นโยบายของ สมอ. ที่จะพัฒนาหน่วยงานเพื่อไปสู่องค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ. 
2. หน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการกำหนดมาตรฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรกำหนดมาตรฐาน : หลักการและข้อกำหนด  แนวทางการปฏิบัติ และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตรฐาน
3. หน่วยงานเครือข่ายด้านการกำหนดมาตรฐานและหน่วยงานที่มีศักยภาพในการกำหนดมาตรฐาน มีความพร้อมที่จะเป็นองค์กรกำหนดมาตรฐานของ สมอ.

 

หมายเหตุ

1. ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสัมมนา กรุณาทำรายการผ่าน Google Chrome

2. ลงทะเบียนเสร็จแล้วกรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอีกครั้ง

3. หากติดปัญหา หรือ มีข้อสงสัยติดต่อที่ คุณชลลดา ดวงประสาท กองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน (กอ.)

โทร. 0 2202 3534


วิทยากร

ผู้บริหาร สมอ.สถานที่

ณ ห้อง Mayfair Ballroom B
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท