ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 01 January 1970 ถึง 01 January 1970