ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 07 June 2019 ถึง 07 June 2019


การสัมมนาเชิงวิชาการ เนื่องในวันรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day) หัวข้อ “Accreditation: Adding Value to Supply Chains”

รุ่นที่ -

วันที่ 07 June 2019 ถึง 07 June 2019


                        สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ได้เข้าร่วมเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum: IAF) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) ซึ่งส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก  นับว่าเป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของประเทศไทยโดยรวมและเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทำความตกลงให้มีการยอมรับร่วม (Mutual Recognition Agreement: MRA) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำเขตการค้าเสรี ( Free Trade Area: FTA) กับต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก 
                        IAF/ILAC ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน “รับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน โดยองค์การดังกล่าวได้ขอความร่วมมือประเทศสมาชิกให้ช่วยรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าว และได้กำหนดหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมขึ้นทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดหัวข้อสำหรับการรณรงค์และส่งเสริมคือ “Accreditation: Adding Value to Supply Chains” และเช่นเดียวกันของทุกปี ในวันที่ 20 พฤษภาคม องค์กรชั่ง ตวง วัดระหว่างประเทศ (BIPM) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด (OIML) กำหนดให้เป็น  “วันมาตรวิทยาโลก” ซึ่งในปี 2562 จะเป็นปีที่มีความพิเศษเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติที่ประชุมมาตรวิทยาระหว่างประเทศ (the General Conference on Weights and Measures, CGPM) ให้แก้ไขนิยามระบบหน่วยฐานเอสไอ (SI base units) ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาวิธีการวัดใหม่ที่อาศัยปรากฏการณ์ควอนตัมและกฎทางฟิสิกส์เป็นพื้นฐาน  ดังนั้น ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการปรับปรุงประวัติศาสตร์ของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units) ที่เริ่มประกาศใช้ เมื่อ ค.ศ. 1960 การปรับปรุงดังกล่าวจะเอื้อประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาการวัดทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในอนาคต  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีบทบาทที่สำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการปกป้องสิ่งแวดล้อมโลก
                        ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้  หน่วยงานรับรองระบบงานและมาตรวิทยาของไทยข้างต้น เห็นควรร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลกประจำปี 2562 และงานมาตรวิทยาโลก ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของกิจกรรมด้านการตรวจสอบรับรอง และการรับรองระบบงานในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐานในกระบวนการต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานให้ทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การผลิตสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล


วัตถุประสงค์

1. เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน เนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก
2. เพื่อให้หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินงานการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน ในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐานในกระบวนการต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน และนำไปใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการตรวจสอบและรับรอง ของหน่วยตรวจสอบและรับรองภายใต้การรับรองระบบงาน
4. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างหน่วยรับรองระบบงานและมาตรวิทยา หน่วยตรวจสอบและรับรอง หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ และผู้ประกอบการ รวมถึงการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน 

กลุ่มเป้าหมาย

                        บุคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) หน่วยรับรอง (Certification Body) หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ประกอบการ และสถาบันอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 1,000 คน

 

วิธีการและระยะเวลาดำเนินการ

                        การสัมมนาเชิงวิชาการ 1 วัน ประกอบด้วยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) การเสวนา การบรรยายพิเศษ และกิจกรรมด้านบูธนิทรรศการ (ด้านการประชาสัมพันธ์) 

 

วันที่และสถานที่

                        วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

ขอบเขตเนื้อหาการบรรยาย

                        ความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงานและมาตรวิทยา ในการช่วยสนับสนุนและยกระดับระบบมาตรฐานในกระบวนการต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานให้ทำงานสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. หน่วยตรวจสอบและรับรอง และผู้ประกอบการทั่วไปมีความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการตรวจสอบและรับรองภายใต้การรับรองระบบงาน และใช้ประโยชน์ของการรับรองระบบงานมากขึ้น
2. หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ และผู้ประกอบการ ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินงานการตรวจสอบและรับรอง และการรับรองระบบงาน 
3. ส่งเสริมความร่วมมือในด้านการตรวจสอบและรับรอง ระหว่างหน่วยตรวจสอบและรับรองระบบงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

ที่ปรึกษาโครงการ

                        รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

- ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
- ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- ผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ


วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน
จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท