ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 18 September 2019 ถึง 18 September 2019


พิธีลงนามประกาศรับรองตนเองในการนำ มอก.9999 ไปใช้ ของ 10 บริษัท ที่ผ่านการทวนสอบ

รุ่นที่ -

วันที่ 18 September 2019 ถึง 18 September 2019

ณ ห้องวาสนา 6 – 7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ


                    มาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1– 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เป็นมาตรฐานที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และองค์กร ให้มีการบริหารจัดการ และการดำเนินงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุขพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งความไม่แน่นอนในด้านต่างๆ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในการนำมาตรฐาน มอก.9999 ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน โดยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (TLC มอก.9999) ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจำนวน 55 ราย และได้ดำเนินการโครงการทวนสอบประสิทธิผลและความสำเร็จของการนำ มอก.9999 ไปใช้ของสถานประกอบการ ในปี 2561 – 2562 เพื่อติดตามทวนสอบประสิทธิผลการนำ มอก.9999 ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลการนำความรู้เรื่องมาตรฐาน มอก.9999 ไปประยุกต์ใช้จนกลายเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ของผู้ประกอบการแต่ละประเภทอุตสาหกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงมาตรฐาน มอก.9999 ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละประเภทอุตสาหกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2561 จำนวน 10 ราย และ ปี 2562 จำนวน 10 ราย เนื่องด้วยมาตรฐาน มอก.9999 ไม่ใช่มาตรฐานเพื่อการรับรอง ดังนั้น สำนักงานจึงสนับสนุนให้หน่วยงานที่นำมาตรฐานไปใช้ประกาศรับรองตนเอง เพื่อประกาศเจตนารมย์ของแต่ละหน่วยงานในการนำมาตรฐาน มอก.9999 ไปใช้ปฏิบัติ
                    อนึ่งในปีนี้ สำนักงานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ISO/TC 292 Security and resilience ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 8 – 13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯในฐานะผู้แทนประเทศไทยในการเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization of Standardization – ISO)และเป็นสมาชิกร่วมทำงานในคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 292 (ISO/TC 292 Security and resilience) ซึ่งเป็นคณะกรรมการวิชาการที่รับผิดชอบการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศสาขาการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการปรับตัวสู่ภาวะปกติ ซึ่งมุ่งรองรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ได้เสนอ มอก.9999 เล่ม 1 – 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สมาชิก ISO/TC 292พิจารณาเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศด้วย
                    ดังนั้น เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานดังกล่าว กส. จึงเห็นควรจัดให้มี      “พิธีลงนามประกาศรับรองตนเองในการนำ มอก.9999 ไปใช้ ของ 10 บริษัท ที่ผ่านการทวนสอบ”ขึ้น       และเผยแพร่ความคืบหน้าของการผลักดันมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1 – 2556 เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป


วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1 – 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
2. เพื่อสร้างการรับรู้การผลักดันมาตรฐาน มอก.9999 เข้าสู่มาตรฐานสากล
3. เพื่อเป็นเวทีประกาศเจตนารมย์ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทวนสอบประสิทธิผลและความสำเร็จของการนำ มอก.9999 ไปใช้ของสถานประกอบการ ปี 2562 จำนวน 10 ราย

กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน 100 ราย

1.  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำ มอก.9999 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (TLC มอก.9999) ปี 2558 – 2562 และผู้เกี่ยวข้อง 
2.  ผู้ประกอบการภาคผลิต ภาคบริการ และผู้สนใจในมาตรฐาน มอก.9999 เล่ม 1 – 2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม
3.  สื่อมวลชน

 


วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญจาก สมอ.สถานที่

ณ ห้องวาสนา 6 – 7 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท