ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 26 February 2020 ถึง 26 February 2020


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน : สร้างสมดุลการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

รุ่นที่ -

วันที่ 26 February 2020 ถึง 26 February 2020

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 - 205 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


                       รัฐบาลมีแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีการนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่และปลดปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมให้น้อยที่สุด ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า“BCG” เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจในสามมิติพร้อมกัน ได้แก่  B-Bio Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy หรือเศรษฐกิจ    สีเขียว โดยนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในประเทศ นั่นคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และผลผลิตการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ โดยมุ่งยกระดับระบบการผลิตในปัจจุบัน ไปสู่ระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและความสมดุลของสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของสหประชาชาติ อย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

                       สมอ. ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลด้าน BCG โดยการกำหนดมาตรฐานพลาสติกชีวภาพ การนำวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียนใช้ใหม่ และมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอนุรักษ์และลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน  โดยได้ประกาศใช้มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือมาตรฐานการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ 2-2562 ในเดือนธันวาคม 2562  เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ในการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่การผลิตการใช้งาน และการนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ รวมถึงการออกแบบการดำเนินงานของธุรกิจ และการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรทั้งทางตรง และทางอ้อมส่งผลให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นมีจำนวนลดน้อยลง จนกระทั่งนำไปสู่การไม่มีของเสีย โดยมาตรฐานนี้ไม่ใช่มาตรฐานเพื่อการรับรอง   เป็นมาตรฐานที่กำหนดเกี่ยวกับแนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร ที่ สมอ. กำหนดขึ้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานในประเทศไทยที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้

                       สมอ. จึงเห็นควรจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความตระหนักในความสำคัญของมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการมีความรู้เพื่อผลักดันให้มีการนำมาตรฐานไปใช้ต่อไป 


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562 หรือมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติแนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กร มาตรฐานเลขที่ มตช. 2-2562 และผลักดันให้มีการนำมาตรฐานไปใช้ต่อไป

 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 ราย

1. ผู้ประกอบการภาคผลิต และภาคบริการ
2. หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา


วิทยากร

วิทยากรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สถานที่

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 - 205 อาคารอิมแพค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท