ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 27 February 2020 ถึง 27 February 2020


โครงการประชุม ชี้แจง ผู้ประกอบการ
การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาต มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก มาตรฐานเลขที่ 50-2561 (รอบบ่าย)

รุ่นที่ 2

วันที่ 27 February 2020 ถึง 27 February 2020

ห้องประชุม 200 ชั้น 2 อาคาร สมอ.


เนื่องด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
มาตรฐานเลขที่ 50-2561 เป็นมาตรฐานกำหนดใหม่ จะมีผลบังคับใช้ในระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2563 – มิถุนายน 2563 ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้เตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตทำและนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการขอรับใบอนุญาต ข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาต เตรียมความพร้อมก่อนมาตรฐานมีผลบังคับใช้ เพื่อให้การดำเนินการขอรับใบอนุญาต มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่น ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ในช่วงระหว่างมาตรฐานมีผลบังคับใช้ใหม่


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง
1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับใบอนุญาต ข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติ
2 สามารถใช้งานระบบ E-license ได้

วิธีดำเนินการ

บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบข้อซักถาม

รายละเอียดสัมมนา

ตามกำหนดการ รายะเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สมอ. จำนวน 100 คน

ระยะเวลาในการประชุม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.30 น. (รอบบ่าย)

การประเมินผล

การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการประชุม การให้ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่ม 1 กองควบคุมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ

1 ผู้ประกอบการเข้าใจการดำเนินการขอรับใบอนุญาต ทำให้เกิดความสะดวก และได้รับใบอนุญาตได้
รวดเร็ว เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการให้บริการอนุญาต

หมายเหตุ

1 บริษัทสามารถลงทะเบียนได้รอบเดียว และลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 บริษัท เท่านั้น!!


วิทยากร

-สถานที่

ห้องประชุม 200 ชั้น 2 อาคาร สมอ.


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท