ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 07 April 2021 ถึง 07 April 2021


โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560

รุ่นที่ -

วันที่ 07 April 2021 ถึง 07 April 2021

ห้องประชุม 200 ชั้น 2 อาคาร สมอ.

 


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 270 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (10 เมษายน 2564) และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560 กฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 365 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (14 กรกฎาคม 2564) เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ขอรับใบอนุญาตทำและนำเข้ามีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการขอรับใบอนุญาต ข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาต และเตรียมความพร้อมก่อนมาตรฐานมีผลบังคับใช้ และให้การดำเนินการขอรับใบอนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 


วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง

1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับใบอนุญาต ข้อกฎหมาย วิธีการปฏิบัติ

2 สามารถใช้งานระบบ E-license ได้

 

 

วิธีดำเนินการ

 

 

บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถามตอบข้อซักถาม

 

 

รายละเอียดสัมมนา

 

 

ตามกำหนดการ รายะเอียดดังเอกสารแนบ

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

 

 

ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สมอ. จำนวน 100 คน

 

 

ระยะเวลาในการประชุม

 

 

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.30 น. **(จำกัดบริษัทละไม่เกิน 2 คน)**

 

 

การประเมินผล

 

 

การสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการประชุม การให้ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 

 

กลุ่ม 1 กองควบคุมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

 

ผลที่คาดว่าน่าจะได้รับ

 

 

1 ผู้ประกอบการเข้าใจการดำเนินการขอรับใบอนุญาต ทำให้เกิดความสะดวก และได้รับใบอนุญาตได้

รวดเร็ว เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ

2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในการให้บริการอนุญาต

 

 

หมายเหตุ

 

1 บริษัทสามารถลงทะเบียนได้รอบเดียว และลงทะเบียนได้ไม่เกิน 2 คนต่อ 1 บริษัท เท่านั้น!!

ท่านใดลงทะเบียนแล้วรายชื่อตกหล่น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนได้ที่หน้าห้อง 200 ณ วันประชุม

 


วิทยากร

-สถานที่

ห้องประชุม 200 ชั้น 2 อาคาร สมอ.

 


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565