King rama 9

ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 09 August 2017 ถึง 10 August 2017


การฝึกอบรม

หลักสูตร

ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 รุ่นที่ 5

รุ่นที่ 5

วันที่ 09 August 2017 ถึง 10 August 2017

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ISO 9001 มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด (Quality Management Systems-Requirements) เป็นมาตรฐานสากลที่มีการนำไปใช้ และให้การรับรองกันแพร่หลายทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการสำคัญ 8 ประการ คือ การให้ความสำคัญกับลูกค้า ความเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการ  การบริหารที่เป็นระบบ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริงและความสำคัญกับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน หรือ ISO ได้กำหนดอนุกรมมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี 2534 และมีการทบทวนแก้ไขทุก 5 ปี ล่าสุด ISO ได้ประกาศแก้ไขเป็น    ISO 9001 : 2015 สำนักงานฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนด ISO 9001 : 2015 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในข้อกำหนดฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อม รวมทั้งทบทวนสถานะปัจจุบันเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐาน และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่อไป 


วัตถุประสงค์

 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐานISO 9001 : 2015 และสามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถน ขององค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการฝึกอบรม

 

 

ค่าลงทะเบียน 2000 บาทต่อคน

- เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
- สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล   และไม่อยู่ ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การรับสมัคร รุ่นละ 40 คน

 

         กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214


วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบด้านระบบบริหารงานคุณภาพ และผู้สนใจทั่วไป


สถานที่

ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2000 บาท


การชำระค่าฝึกอบรม

การชำระค่าฝึกอบรม   ค่าลงทะเบียนสุทธิ 2,000 บาท/คน

โอนเงิน  (ก่อนการฝึกอบรม 3 สัปดาห์ ปิดรับสมัครทันทีเมื่อเต็ม)

บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 013-0-02035-4

ชื่อบัญชี สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง (เงินสด)                                      

ชั้น 1 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. โทรศัพท์           0 2202 3428


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (ชั้น 1)

 กลุ่มพัฒนาบุคลากรด้านมาตรฐาน

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท์ 0 2202 3428

 โทรสาร  0 2354 3214  

สำนักงานฯ ปิดรับสมัครทันที เมื่อเต็มในแต่ละรุ่น ดังนั้นหากท่านที่ส่งใบสมัครมาแล้ว ขอได้โปรดโทรศัพท์แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

โทรศัพท์  0 2202 3428