ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 03 May 2017 ถึง 03 May 2017


การแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายและฉลาก

กับกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง หนัง และสีย้อมสังเคราะห์

วันที่ 03 May 2017 ถึง 03 May 2017

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ


                  กองตรวจการมาตรฐาน 3 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในสาขาโภคภัณฑ์  สิ่งทอ  อาหาร เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พอลิเมอร์  ยาง หนัง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์นาโน และสีและวาร์นิช ตลอดจนกำกับดูแล ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

                  การตรวจติดตามผลการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานภายหลังการอนุญาตตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผลผู้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง หนัง ในความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 และกลุ่มผลิตภัณฑ์สีย้อมสังเคราะห์ ในความรับผิดชอบของกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 5 พบข้อปัญหาในเรื่องการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550  การแสดงเครื่องหมายและฉลากตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และเครื่องหมายและฉลาก เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และเครื่องหมายและฉลาก เป็นไปตาม กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
3. รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา และนำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาเป็นแนวทางใน การปรับปรุงการดำเนินงานของ สมอ.ต่อไป


ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ผู้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก พอลิเมอร์ ยาง หนัง และสีย้อมสังเคราะห์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 250 คน


วิธีดำเนินการ

บรรยาย และอภิปราย ถามตอบข้อปัญหา รับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจร่วมกัน


หัวข้อการสัมมนา

1. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. การตรวจติดตามภายหลังการอนุญาต
4. ข้อกำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
5. การแสดงเครื่องหมายและฉลากตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ระยะเวลา และสถานที่ในการจัดสัมมนา

ดำเนินการ 1 วัน ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ


ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 3 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการมาตรฐาน 3 กองตรวจการมาตรฐาน 3


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้รับใบอนุญาตมีความเข้าใจในแนวทางการตรวจติดตามผลของ สมอ.และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
2. ผู้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเครื่องหมายและฉลาก เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
3. นำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมมนาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานของ สมอ.


วิทยากร

วิทยากรจาก สมอ.สถานที่

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดา กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท