ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 09 June 2017 ถึง 09 June 2017


วันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก

เรื่อง การรับรองระบบงานและมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม

“Accreditation – Delivering Confidence in construction and the built environment”

“Metrology - Measurement for Transport”

วันที่ 09 June 2017 ถึง 09 June 2017

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


                    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการรับรองระบบงานของไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงการยอมรับร่วมขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน( International Accreditation Forum IAF ) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการประสานงานการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ ( International Laboratory Accreditation Cooperation ILAC ) ซึ่งส่งผลให้การรับรองระบบงานหน่วยรับรอง หน่วยตรวจ และห้องปฏิบัติการของประเทศไทยเป็นที่เชื่อถือและยอมรับจากประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อระบบการรับรองของประเทศไทยโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการเจรจาทำความตกลงให้มีการยอมรับร่วม ( Mutual Recognition Agreement : MRA ) กับประเทศคู่ค้า รวมถึงการทำ FTA กับต่างประเทศและเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก

                    IAF/ILAC ได้มีมติร่วมกันกำหนดให้วันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันการรับรองระบบงานโลก (World Accreditation Day)"ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และขอความร่วมมือประเทศสมาชิกให้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมด้านการรับรองระบบงานในวันดังกล่าวในหัวข้อการรณรงค์และส่งเสริมที่ IAF ILAC กำหนดขึ้นในแต่ละปี

                    ในโอกาสสำคัญยิ่งนี้ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก ประจำปี 2560โดยมีหัวข้อในการรณรงค์และส่งเสริมคือ เรื่อง “สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ก่อสร้างมั่นใจ ปลอดภัยคมนาคม ด้วยการรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ซึ่งเน้นถึงบทบาทและความสำคัญของการตรวจสอบและรับรอง และมาตรวิทยาในการสนับสนุนการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง และการคมนาคม


วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์กิจกรรมการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา เนื่องในโอกาสวันรับรองระบบงานโลก และวันมาตรวิทยาโลก

- เพื่อให้หน่วยรับรอง หน่วยตรวจ ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ และผู้ประกอบการตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการดำเนินงานการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยาแห่งชาติและใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ และการคมนาคม

- เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการตรวจสอบและรับรองชองหน่วยตรวจสอบและรับรองภายใต้การรับรองระบบงาน ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและใช้ประโยชน์ของการรับรองระบบงานให้มากยิ่งขึ้นด้วย

- เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยรับรองระบบงานทั้ง 4 หน่วยงาน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ หน่วยตรวจสอบและรับรอง หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ และผู้ประกอบการ รวมถึงการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านการตรวจสอบและรับรอง การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยา


กลุ่มเป้าหมาย

                    บุคลากรจากหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) สถาบันมาตรวิทยา หน่วยรับรอง (Certification Body)หน่วยตรวจ (Inspection Body) ห้องปฏิบัติการ หน่วยงานเจ้าของกฎระเบียบ (Regulators) ผู้ประกอบการและสถาบันอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ประมาณ 1,000 คน
สถานที่

ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท