ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 30 May 2017 ถึง 31 May 2017


หลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005

รุ่นที่ 4

วันที่ 30 May 2017 ถึง 31 May 2017

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดใบสมัคร

                  มาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือ สอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005) เป็นมาตรฐานสากลที่เสริมสร้างความเชื่อมั่น ในความสามารถในการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ เป็นมาตรฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ผลการทดสอบ/สอบเทียบที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ เชื่อถือได้เป็นบรรทัดฐานการวัดและการทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และยังช่วยขจัดอุปสรรคในการกีดกันทางการค้า อันเนื่องมาจากการทดสอบและลดการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า

                  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้นำมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005) มาประกาศใช้ในลักษณะเหมือนกันทุกประการ และได้ส่งเสริมให้มีการนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งของภาครัฐและเอกชน สำนักงานฯ จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025 : 2005 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในมาตรฐานดังกล่าวและสามารถนำไปปฏิบัติได้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีขีดความสามารถจัดระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005


การฝึกอบรม

- การบรรยายและซักถามปัญหา
- แบบฝึกหัด


วิทยากร

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ


เนื้อหาหลักสูตร

- ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (มอก.- ISO/IEC 17025 : 2005)
- แบบฝึกหัด


การรับรองผล

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร ร่วมฝึกปฏิบัติและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนจะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม


ค่าลงทะเบียน 2,000 บาทต่อคน

- เป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ไม่รวมค่าที่พัก)
- สมอ.เป็นหน่วยงานราชการ จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและไม่อยู่ในข่ายต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเป็นค่าใช้จ่ายสุทธิ ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น


การรับสมัคร (รุ่นละ 50 คน)

กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับไปยัง กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน สมอ. ได้ 2 ช่องทาง
1. ส่ง E-mail : tisitraining@gmail.com
2. ส่งโทรสารหมายเลข 0 2354 3214
สถานที่

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 2000 บาท