ระยะเวลาในการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 04 July 2017 ถึง 04 July 2017


โครงการสัมมนาผู้ประกอบการ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการอนุญาต การติดตามผล และการนำเข้าผลิตภัณฑ์

รุ่นที่ -

วันที่ 04 July 2017 ถึง 04 July 2017

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาแลนเจอร์

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


                  ตามที่ กองควบคุมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีการประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผลมาระยะหนึ่งแล้ว จึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้การดำเนินการออกใบอนุญาตและติดตามผล ใหม่เป็นไปอย่างถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น
                  ประกอบกับได้มีการพิจารณาทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชการอาณาจักร ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และนำมาใช้ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล
                  สมอ. โดยกองควบคุมาตรฐาน ในฐานะผู้รับผิดชอบการตรวจสอบเพื่อการอนุญาต เห็นควรจัดการสัมมนาให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อชี้แจงให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตและติดตามผล และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก ความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สมอ. และผู้ประกอบการได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามประกาศสำนักงานมาตรฐานที่จะบังคับใช้ต่อไป


วัตถุประสงค์

1. ชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของ สมอ.

2. ชี้แจงการติดตามผลและวิธีการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชการอาณาจักร

3. สร้างทัศนคติที่ดี ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของ สมอ. ยิ่งขึ้น

 

วิธีดำเนินการสัมมนา

บรรยาย และ อภิปราย 

 

รายละเอียดหัวข้อการสัมมนา

1. นโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของ สมอ.

2. การติดตามผลและวิธีการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชการอาณาจักร

 

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา

เจ้าหน้าที่ สมอ. และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง  รวม 1,500 คน

 

ระยะเวลาในการสัมมนา

ใช้ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน

 

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ กองควบคุมมามาตรฐาน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบและเข้าใจนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการตรวจสอบเพื่อการอนุญาตของ สมอ.

2. การติดตามผลและวิธีการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชการอาณาจักร

3. ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีทัศนคติที่ดี ต่อ สมอ. ที่ดำเนินการต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว ชัดเจน โปร่งใส และลดอุปสรรคในการทำงานร่วมกับ สมอ.


วิทยากร

-สถานที่

ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ชั้น 1 อาคารชาแลนเจอร์

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


จำนวนที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครจำนวน คน


ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน 0 บาท