รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม [ จำนวนเปิดรับ : ท่าน , สมัครแล้ว : 106 ท่าน , สถานะ : เปิด]

Back
สถานะ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
1 กาญจนา สัมฤทธิ์นันท์ บริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ จำกัด 20 July 2020
2 สมศักดิ์ วันทนวดี บจก.ชั้งฮวดสตีล(1992) 18 July 2020
3 ชัชวาลย์ นวคุณมงคล บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 26 February 2020
4 พรเทพ สุธีรชัย บริษัท ธีรชัยสตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 26 February 2020
5 ชวกร ลิ้มถิรคุณ บจก. ไทยเซี่ยงไฮ้สตีล 25 February 2020
6 อานุภาพ วศิทธภาภัทร CSGT ( Singapore ) Pte. Ltd 24 February 2020
7 วิวัฒน์ จันทะ บริษัท ดีไลท์ พลัส จำกัด 20 February 2020
8 ทวีศักดิ์ เรืองสม บริษัทชาญนคร วิศวกรรม จำกัด 20 February 2020
9 ธิติมา วัฒนศักดากุล บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 20 February 2020
10 ชาติชาย คงเจริญสุขยิ่ง บริษัท เมทัล เทรด โซลูชั่น 19 February 2020
11 ทวีศักดิ์ ตันติตระกูล บริษัท เมทัล เทรด โซลูชั่น 19 February 2020
12 อัจฉราพร ถนอมกูล บริษัท ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 19 February 2020
13 Oh Jong Min KG DONGBU STEEL 19 February 2020
14 ปานตา ธนูไชยศักดิ์ KG DONGBU STEEL 19 February 2020
15 กฤตาภรณ์ วังแผน บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด 19 February 2020
16 นายคมกฤช วัชระวิชย์ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด 19 February 2020
17 Mr.Gunwang Yoo บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัด 19 February 2020
18 ไพลิน สุธีพงศ์โสภณ บริษัท ดองบู ไทย สตีล จำกัด 19 February 2020
19 เมธา พิทักษ์ภากร บริษัทชาญนคร วิศวกรรม จำกัด 19 February 2020
20 กำพลศักดิ์ วัชรประทีปกุล สถาบันยานยนต์ 19 February 2020
21 ธนวัฒน์ บุญประดิษฐ์ สถาบันยานยนต์ 19 February 2020
22 นาย พิษณุ ต่ายชาวนา KTC HOME CO.,LTD. 19 February 2020
23 ฐิติวัชร์ ขจรประไพพรรณ บริษัท ซี แอนด์ ที เมทอล โปรดักส์ จำกัด 19 February 2020
24 มนตรี เขียวประแดง บริษัท เค ที ซี โฮม จำกัด 19 February 2020
25 ศศิธร ลิมป์ปิยะชาติ บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) 18 February 2020
26 พฤกษ์ รัตนศิริวิไล บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 18 February 2020
27 ปรียาพร สายสะแกราช บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด 18 February 2020
28 ธีรโชติ ทรงกำล บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด 18 February 2020
29 พัชริดา ทวีสิทธิ์พรสง่า Posco coated steel (thailand) 18 February 2020
30 สิทธา เทวาประดับ Posco coated steel (thailand) 18 February 2020
31 วิทพิมล เจียรธนะกานนท์ บริษัท ที-วัน สตีล โปรดักส์ จำกัด 18 February 2020
32 จุฑารัตน์ คูคต บริษัท เมก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 17 February 2020
33 เอกพล งามวิทยานนท์ บริษัท เมก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด 17 February 2020
34 ธเนศ ศรีศฺิริทรัพย์ บจก เดอะ สตีล คัตเตอร์ 17 February 2020
35 สุทธิชัย ศรีศฺิริทรัพย์ บจก เดอะ สตีล คัตเตอร์ 17 February 2020
36 Sak Kooprasertying Thai Steel Sales Co.,LTD. 17 February 2020
37 กิตติมา งามอุษาวรรณ บริษัท ไทย สตีล เซลล์ จำกัด 17 February 2020
38 ณัชพงค์ ศรีอนันต์ บจก.ศุภกิจ โปรดักส์ 17 February 2020
39 เสาวนีย์ สุขะวัฒนสินธุ์ บจก.ศุภกิจ โปรดักส์ 17 February 2020
40 กนกวรรณ จันทร์เจ้าฉาย บริษัท ที เอส เค กรุ๊ป โฮสดิ้ง จำกัด 17 February 2020
41 ภานุวัฒน์ วิไลลักษณ์ บริษัท ที เอส เค กรุ๊ป จำกัด 17 February 2020
42 ธิติ โอภาสเอี่ยมขจร บริษัท มหาชัยเมทัล จำกัด 17 February 2020
43 สุธิณีย์ จันทรัตน์ บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
44 ธัญรดา จีระสมบูรณ์ยิ่ง บริษัท ฮันวาไทย จำกัด 17 February 2020
45 พรทิพย์ วัฒนาทนต์ บริษัท ฮันวาไทย จำกัด 17 February 2020
46 ศิลา หวังพรพระ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) 17 February 2020
47 ดวงกมล หงษ์ศิริกุลกิจ บริษัท ยูเอสจี บอรอล อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์ จำกัด 17 February 2020
48 พรหมนิมิตร พึ่งแพ บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) 17 February 2020
49 จันทิมา นาคะวนิชเวชสิทธิ์ บจก สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) 17 February 2020
50 ราเมศ เนติดิลกภัทร์ บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด 17 February 2020
51 ปฏิญญา ศักดิ์กิตติภูมิ บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด 17 February 2020
52 อารักษ์ วงศ์ศรีรุ่งเรือง Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd. Bangkok Branch 17 February 2020
53 พักตร์วิภา สนธิศรี บจก.ซึเอช เทอร์โม 17 February 2020
54 พิรกิจ จันทร์เจ้าฉาย บริษัท ที เอส เค สตีล จำกัด 17 February 2020
55 สายฝน แสงดีแน่ บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด 17 February 2020
56 นิธิวัชร์ สุทธิอริยนันท์ Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd 17 February 2020
57 ธัญลักษณ์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 17 February 2020
58 มัยรัตน์ บรรลือลาภ บจก.รุ่งเรืองอุตสาหกรรมเหล็ก 17 February 2020
59 นเรนทร อิ่มหนู บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 17 February 2020
60 วราวุธ แก้วจังหาร บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 17 February 2020
61 ธีรศักดิ์ พลอยสดใส บริษัท เออีซี เมตัล พลัส จำกัด 17 February 2020
62 ชูสถิตย์ พงษ์พยอม บริษัท เซ็นได สตีล จำกัด 17 February 2020
63 สมชาย ลิ้มถิรคุณ บจก. เหล็กชะอำ 17 February 2020
64 พลกฤษณ์ วงษ์ดนตรี บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด 17 February 2020
65 เกศแก้ว บุญนาคค้า บริษัท เจ เอฟ อี โชจิ เทรด (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
66 ภูริตา สุวรรณศิล บริษัท เจ เอฟ อี โชจิ เทรด (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
67 บัญชา วิจิตรประไพ เอ็น.เอส.ซี. สตีล จำกัด 17 February 2020
68 ครองพล ตันติพงศ์ เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 17 February 2020
69 ฐิติวัสส์ วิจิตรประไพ เอ็น.เอส.ซี. สตีล จำกัด 17 February 2020
70 กฤตมุข คงซัง บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 17 February 2020
71 พูลศักดิ์ ชัยอัมพร เมทัลลิค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด 17 February 2020
72 ฐิตารีย์ หวังอนุตตร บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 17 February 2020
73 sumana seubsuttiwong HANWA THAILAND CO., LTD. 17 February 2020
74 พัสวนันต์ มโนรัศมี ็Hanwa Steel Service (Thailand) co.Ltd. 17 February 2020
75 วิโรจน์ รักธรรม บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด 17 February 2020
76 พิมพ์นิภา กลิ่นเดช ็็Hanwa Steel Service (Thailand) co.Ltd. 17 February 2020
77 ประภาพร เลื่อมวิทยากุล บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
78 พิชิต ลินไธสง บริษัทสตีลอัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 17 February 2020
79 บรรพต แดนมณีรัตนา BAOSTEEL SINGAPORE PTE LTD THAILAND REPRESENTATIVE OFFICE 17 February 2020
80 สุภาพร ตรีวิชยพงศ์ บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
81 อัชชาพร ยงวงศ์ไพบูลย์ บมจ.เพิ่มสินสตีลเวิคส์ 17 February 2020
82 บริหาร รัตตะมณีกุล เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 17 February 2020
83 จำปี บุญดี บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
84 จรีพร ต.เจริญสุขดี บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
85 กันฑิมา บุญศริรัชต์สกุล บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
86 กฤษณะพงษ์ สิงห์โต เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 17 February 2020
87 ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ บมจ.เพิ่มสินสตีลเวิคส์ 17 February 2020
88 Sukanya Viparati Marubeni-Itochu Steel Pte Ltd. Bangkok Branch 17 February 2020
89 อัศวิน ปัญญา เครเมอร์ เอเชีย เทรด บจ. 17 February 2020
90 ชัยนาท โพธิสันเทียะ บริษัทซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด 17 February 2020
91 ทิตยา ตรียุทธวัฒนา Panasonic Management (Thailand) Co.,Ltd 17 February 2020
92 วรรณวิไล ต้นมะลิ โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
93 จักรวัชร์ จันทรสมบัติ โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
94 ชวนพิศ ประภักดี บริษัทซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด 17 February 2020
95 นงลักษณ์ จาดนอก บริษัท เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
96 ณัฐพร ศีลวัตวิญญู บมจ. ทีเอ็มที สตีล 17 February 2020
97 วรวิทย์ พุ่มเพชร Tavi Steel Trading Co., Ltd. 17 February 2020
98 ธนภัทร หนุนภักดี บริษัท เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
99 ธนภัทร จตุรภัทรานนท์ มารูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด สาขากรุงเทพฯ 17 February 2020
100 วรรณวิภา มานชู บมจ. ทีเอ็มที สตีล 17 February 2020
101 พัฒน์นรี ชานิกรประดิษฐ์ นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
102 พัชรี ทศจรูญเกียรติ บริษัท นิปปอน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
103 ปริญญา ศรีสง่า บริษัทเคอาร์สตีลจำกัด 17 February 2020
104 สิริลักษณ์ ธนวรรณ บ.โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด 17 February 2020
105 กัลยาณี หฤหรรษพงศ์ บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด 17 February 2020
106 ธมกร เตมียตระกูล บริษัท ที เอส เค สตีล จำกัด 17 February 2020