รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม [ จำนวนเปิดรับ : 1 ท่าน , สมัครแล้ว : 98 ท่าน , สถานะ : เปิด]

Back
สถานะ

โครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1999-2560 ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ มาตรฐานเลขที่ มอก. 2140-2560 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป มาตรฐานเลขที่ มอก. 528-2560

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
1 อานุภาพ วศิทธภาภัทร China Steel Global Trading 06 April 2021
2 แก่นจันทน์ รัตนมาลากุล บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแงนด์) จำกัด 06 April 2021
3 ณัฐวัฒน์ สังสิทธิสวัสดิ์ บมจ.สหวิริยาสตีล อินดัสตรี 06 April 2021
4 สมัคร ซ้อนบุญ บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) 06 April 2021
5 นิตยา สระจิตร บริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) 06 April 2021
6 นภัส วิทยาโศภิษฐ์ บริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด(มหาชน) 06 April 2021
7 อุทัยวรรณ ศรีราชพฤกษ์ จำกัด 06 April 2021
8 ประกิต กาญจนการไกร บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 06 April 2021
9 สุเมธ ภูวรี OSAM Trading Co.,Ltd 06 April 2021
10 ณัฐพร ยงวงศ์ไพบูลย์ Empower Steel Co.,Ltd. 05 April 2021
11 อัชชาพร ใบลี EMPOWERSTEEL 05 April 2021
12 นางสาว นิรัชฌา พุ่มเรือง บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด 03 April 2021
13 พักตร์วิภา สนธิศรี บริษัท ซีเอช เทอร์โม จำกัด 03 April 2021
14 รัตกาล อินทรสอน บริษัท บางกอกคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 03 April 2021
15 นิตยา ทองไกร บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด 03 April 2021
16 สมใจ เยื่อทองเทศ เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 02 April 2021
17 จริยาภรณ์ มิ่งเมือง เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 02 April 2021
18 อรรถพล เจริญศุภกุล บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) 02 April 2021
19 ศรุดา ระจิตดำรงค์ บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
20 วิวิศน์ นาฬิกาวิท บริษัท ฮันวาไทย จำกัด 02 April 2021
21 จิราภา ยวนหลี บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 02 April 2021
22 กรรณิการ์ บุญประเคน บริษัท เพนต้า ทิก อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 02 April 2021
23 สุภักษร ขจรมาลี บริษัท ไทยเมทอล อิมปอร์ต จำกัด 02 April 2021
24 กัลยาณี สินวิชัย บริษัท เอ็ม. สตีล กรุ๊ป จำกัด 02 April 2021
25 สุนทรี ลิขิตวัฒนพร บริษัท แกรนด์ เมทัล เวิร์คส์ จำกัด 02 April 2021
26 เรืองวิทย์ คูณสินทวีกุล บริษัท ฮันวาไทย จำกัด 02 April 2021
27 ธิารัตน์ แว่วสอน บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
28 กิตินนท์ รุจิณรงค์ บริษัท อินเตอร์ สตีล จำกัด 02 April 2021
29 พัฒน์นรี ชานิกรประดิษฐ์ บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด 02 April 2021
30 ศรัณย์ ปรีชาศิลป์ สยาม ไทโย โชจิ จำกัด 02 April 2021
31 พัชรี ทศจรูญเเกียติ บริษัท นิปปอน สตีล เซาท์อีสท์ เอเชีย จำกัด 02 April 2021
32 สมาพร มากรุง สยาม ไทโย โชจิ จำกัด 02 April 2021
33 สรยุทธ ภูวนาถภักดี บ.ทีเอ็มที สตีล จำกัด(มหาชน) 02 April 2021
34 สนิท ธรรมวงศ์ บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
35 กฤตยา เค้าโนนกอก บริษัทซีเอชสตีลเวอคส์จำกัด 02 April 2021
36 วีรชัย อังศุวัฒน์ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 02 April 2021
37 รติตา เบียดกระสินธ์ บริษัท ทวีโชค พาณิช จำกัด 02 April 2021
38 อมรรัตน์ อมรปาน บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด 02 April 2021
39 สมจิตร พรสวัสดิ์ บริษัท ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล จำกัด 02 April 2021
40 จารุพัฒน์ รัฐฐาขจรนันท์ บริษัทสตาร์คอร์จำกัด 02 April 2021
41 นริศรา สมวงษ์ บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร์ จำกัด 02 April 2021
42 พิสิษฐ์ สินสุทธิพงศ์ บลูโอโซน สตีล จำกัด 02 April 2021
43 ศักดิ์ชัย จงศิริเลิศ บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด 02 April 2021
44 มณี นามโท บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด 02 April 2021
45 จิรัฎฐ์ ปฐมพงษ์ไพโรจน์ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแงนด์) จำกัด 02 April 2021
46 ภาคภูมิ น้อยสถิตย์ บริษัท ซีเอชเรดิเอเตอร์ จำกัด 02 April 2021
47 ชวนพิศ ประภักดี บริษัท ซีเอชโอโตอินดัสตรี่ จำกัด 02 April 2021
48 สยามล พรานไพร บจก.ทวีโชค พาณิช 02 April 2021
49 นายมนัสชัย สมศักดิ์ บริษัท จึงใช่ฮะ จำกัด 02 April 2021
50 ประภาศรี คมนโชติ ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 02 April 2021
51 ละลิษา กุลนฤนาทวนิช ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด 02 April 2021
52 วรรณนิภา สุระคันธ์ บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด 02 April 2021
53 พิศุทธ์ เตชชัยสกุล บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแงนด์) จำกัด 02 April 2021
54 นงลักษณ์ จาดนอก บริษัท เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
55 คำแพง กาบแก้ว บริษัท ซีเอชโอโตพาร์ต จำกัด 02 April 2021
56 นุช รัตนวณิชพงศ์ บริษัท เซ็นทรัล เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
57 ธีระ สุวรรณไตรภพ บจก. นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) 02 April 2021
58 จิริยา สิงหาบุตร บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
59 มนูกิติ์ พัฒน์เจริญ บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
60 ศิวกร พิศุทธิ์วงศ์ บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด 02 April 2021
61 นริศรา อนุรักษ์ บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด 02 April 2021
62 สุภาพร ตรีวิชยพงศ์ บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
63 กัลยาณี หฤหรรษพงศ์ บริษัท ซูมิโช เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
64 มณฑ์สิริ เตโชภาส Kobelco South East Asia Ltd. 02 April 2021
65 สายฝน แสงดีแน่ บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด 02 April 2021
66 พรรณกร กิตติไกรศักดิ์ ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด 02 April 2021
67 บุญยัง ทัศนิยม บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด 02 April 2021
68 จำปี บุญดี บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
69 สิริลักษณ์ ธนวรรณ บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด 02 April 2021
70 Shicho Yoshida บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด 02 April 2021
71 นลินญา ทองหม่อม บริษัท สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 02 April 2021
72 Yoshifumi Yuasa JFE Shoji (Thailand) Ltd. 02 April 2021
73 พิมพ์นิภา กลิ่นเดช บริษัท ฮันวา สตีล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
74 กมลรัตน์ เตชรัตนเสถียร ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด 02 April 2021
75 ฐิตารีย์ หวังอนุตตร บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 02 April 2021
76 สุภาพร วิริยะเวสม์กุล มารูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด สาขากรุงเทพฯ 02 April 2021
77 สุนทรน์ ทองหล่อ บริษัท สยามไฮเทคสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด 02 April 2021
78 วณิชยา ชำนาญเขตกรณ์ บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด 02 April 2021
79 พัสวนันต์ มโนรัศมี บริษัท ฮันวา สตีล เซอรฺวิส (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
80 กตเวทิตา คล้ายสุวรรณ Samsung C&T (THailand) Co., Ltd. 02 April 2021
81 กฤตมุข คงซัง บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 02 April 2021
82 วิโรจน์ รักธรรม บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด 02 April 2021
83 อัญชลี พานแก้ว บริษัท ซีเอชวัฒนายนต์ จำกัด 02 April 2021
84 ทวีพร สร้อยสุวรรณ์ บริษัท ซีเอส เมทอล จำกัด 02 April 2021
85 ธนภัทร จตุรภัทรานนท์ มารูเบนิ-อีโตชู สตีล พีทีอี ลิมิเต็ด สาขากรุงเทพฯ 02 April 2021
86 ประภาพร เลื่อมวิทยากุล บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
87 ศรัณธรณ์ จินดาวัตน์ธนโชค บริษัท ฮันวา สตีล เซอรฺวิส (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
88 จรีพร ต.เจริญสุขดี บริษัท เอ็นเอสที คอยล์ เซ็นเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
89 กนกวรรณ ตัญญาสิทธิ์ บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 02 April 2021
90 ภูริตา สุวรรณศิล JFE Shoji (Thailand) Ltd. 02 April 2021
91 กุลธิดา พึ่งสะระ บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
92 ทักษิณา แก้วโก บริษัท นิปปอน สตีล ไพพ์ (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
93 ดวงกมล พลับแดง บริษัท บางกอกอิสเทิร์นคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด 02 April 2021
94 พิชญา ศรีจินดา บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิส เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 02 April 2021
95 นิรัชราพร ภูแย้มไสย์ บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด 02 April 2021
96 ธนพร อมรอรรถกุล บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 02 April 2021
97 พจนา เล็กประสาร บริษัท ทีที ออโตโมทีฟ สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด 02 April 2021
98 เกื้อกูล เม้าคำ บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด 02 April 2021
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565