รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม [ จำนวนเปิดรับ : 600 ท่าน , สมัครแล้ว : 67 ท่าน , สถานะ : เปิด]

Back
สถานะ

การประชุม ชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการขอรับใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล บริษัท วันที่ลงทะเบียน
1 พนิดา แจ่มเมือน บริษัท วิชัยเอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 13 March 2023
2 ปกรณ์ คงฤทธิ์ Thermology Co., Ltd. 13 March 2023
3 เจนจิรา ไพศาลอัชพงษ์ บริษัทเอ็น.เอส.เอฟ (ไทยแลนด์) 13 March 2023
4 ปานนารี เรือศรีจันทร์ บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน) 13 March 2023
5 ญาณวิศา รอดมา องค์การเภสัชกรรม 13 March 2023
6 วรรณพร พุทธการี บริษัท ชิน แด อุน ไทย จำกัด 13 March 2023
7 ศิริวรรณ นิลน้อย องค์การเภสัชกรรม 13 March 2023
8 พจนา ขันทอง บริษัท เมดิเชน จำกัด 13 March 2023
9 สโรสินี ประชาแปลง บริษัท เมดิเชน จำกัด 13 March 2023
10 พิชญา คงฤทธิ์ บริษัท เทอร์โมโลยี จำกัด 12 March 2023
11 วรรณรัตน์ อิงคะวะระ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 12 March 2023
12 ธวัช ธนันชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธวัชแมชชีนเทค 11 March 2023
13 นภเกตน์ วงศ์นิยมพิพัฒน์ บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด. 11 March 2023
14 สโรชิน บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด. 11 March 2023
15 นันธวรรธณ์ ฮ่มป่า บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด 10 March 2023
16 ธราพงษ์ ทูลธรรม บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
17 ธีรพงษ์ เพียกขุนทด บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
18 บพิธ ตุลา TYK FILTERS 10 March 2023
19 พศิน ศรีทวีกาส ทีวายเคฟิลเตอร์ส 10 March 2023
20 อาภาพร แดงตาโคตร บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด สาขา 2 10 March 2023
21 หงษ์ ฤทธิภักดี บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด สาขา 2 10 March 2023
22 น้ำฝน ชุมสิงห์ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
23 ธนากร ประทุมถิ่น บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
24 น้ำฝน ชุมสิงห์ IE/PE 10 March 2023
25 รัชดาภรณ์ พลพยัคฆ์ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด สาขา 2 10 March 2023
26 นางสาวพีรยา กล้าหาญ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด สาขา 2 10 March 2023
27 สุภาพ สมตัว บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
28 ทิพย์วัน นาคมา บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด สาขา 2 10 March 2023
29 สุรศักดิ์ พูลศิริวรรณะ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
30 วรัญญา เตชะเทวัญ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
31 พรทิพย์ กริชพิพรรธ บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
32 ทรงยุทธ สุธิตา บริษัท ทีวายเค ฟิลเตอร์ส จำกัด 10 March 2023
33 อรทัย อนันตรัตน์ บริษัทเอ็มเมอรัล นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10 March 2023
34 โสภณา คล้ายคลึง บริษัทเอ็มเมอรัล นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10 March 2023
35 ณัฐพล นุชประสาท บริษัท จูปิเตอร์ เมดิคัล ซัพพลาย จำกัด 10 March 2023
36 ฐิติเฉลิม พุ่มหอม บริษัท ไทยสมเด็จเซอร์วิส จำกัด 10 March 2023
37 ชนัญชิดา เทียนเล็ก บริษัท เคเอส โกลเด้น จำกัด 10 March 2023
38 อาทิตย์ กุศลเสริมสุข บริษัท ทีที แชมป์เปี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด 10 March 2023
39 วุฒิธร อินต๊ะจักร์ บริษัท ทีที แชมป์เปี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด 10 March 2023
40 นลินทิพย์ ประศรีพัฒน์ บริษัท ทีที แชมป์เปี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด 10 March 2023
41 นฎา เกษจรัล บริษัท เอ็น.เอ็น.สกายเทรด จำกัด 10 March 2023
42 กัลยา นาราพิพัฒน์ บริษัท ทีที แชมป์เปี้ยน (ประเทศไทย) จำกัด 10 March 2023
43 อธิวัฒน์ ฝ่ายบุญ บริษัท ศุภโชค เมท เมดิคอล จำกัด 10 March 2023
44 ชัยณรงค์ รังคกูลนุวัฒน์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโฟเรีย อินเตอร์เทรด 10 March 2023
45 ศุภโชค อินทริง บจก.ศุภโชค เมท เมดิคอล 09 March 2023
46 ประสพโชค เกิดทิน บริษัท หมื่นล้าน คอร์เปอเรชั่น จำกัด 09 March 2023
47 มฤณี แสนวิเศษ บริษัท ทรู ไลน์ เมด จำกัด 09 March 2023
48 กฤตภาส ปรีดาลัมพะบุตร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 09 March 2023
49 ระพีพรรณ ก้องเกียรติศักดิ์ ร้าน ไอ.เอ็ส.แอล.พี. 09 March 2023
50 ฐิตารีย์ วัฒนามานนท์ บริษัท เบสท์บาย เทคโนโลยี จำกัด 09 March 2023
51 ปราณี ลีทอง บริษัท ผลิตรลำโพงบรูทูส 08 March 2023
52 อนุสรา ขำเอี่ยม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 08 March 2023
53 กันยานุช สินสุวรรณกุล สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 08 March 2023
54 ปีลดา เชิดชูเกียรติศักดิ์ บมจ.สยามแม็คโคร 08 March 2023
55 ชนิตา พรหมใจรักษ์ บมจ.สยามแม็คโคร 08 March 2023
56 นางสาวจุฬาภัณฑ ทรงประโคน บริษัท ดี.เอ.แพ็คเกจจิ้ง จำกัด 08 March 2023
57 จตุพล สุรการค้า HMC Polymers 08 March 2023
58 ดรุณี โศภณัฐยานนท์ บริษัทเอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์จำกัด 08 March 2023
59 สุภาภรณ์ แซ่กัง บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด 07 March 2023
60 พัชรี แซ่ตั้ง บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด 07 March 2023
61 พัทตร์วิมล ลิ้มพิสุทธิ์ บริษัท ดีแคทลอน (ประเทศไทย) จำกัด 07 March 2023
62 เสาวลักษณ์ มิ่งบุญ บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด 07 March 2023
63 แคทรียา อาลีมีน บจ.ซีพี โซเชียลอิมแพคท์ 07 March 2023
64 จุฬาลักษณ์ เกษวงษา บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด 07 March 2023
65 สมัญญา สุขพหล 3M Thailand 07 March 2023
66 ๊Utumporn Suwanvijit 3M Thailand 07 March 2023
67 กิดากานด์ ธนเดชธีมาภัทร บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด 07 March 2023
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565