การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ประกาศมาตรฐานบังคับ
          -  ขอรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 23 มี.ค. 65
          -  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 14 มี.ค. 65
          -  ขอรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวง กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที 1 มี.ค. 65
   
 เสนอข้อคิดเห็นต่อร่างมาตรฐาน
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565