สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

มาตรฐานระบบบริหารงาน เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในองค์กร เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองระบบการจัดการโดยสมัครใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ