สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

มาตรฐานระบบบริหารงาน เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ ห้องปฏิบัติการ การจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในองค์กร เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นขอการรับรองระบบการจัดการโดยสมัครใจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ การยอมรับ

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ


"เครื่องหมายการรับรองระบบงาน" เป็นเครื่องหมายที่ให้เกิดการยอมรับอย่างเป็นทางการ ว่าหน่วยรับรอง (Certification Body) มีความสามารถในการ

ดำเนินการให้การรับรอง กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง เช่น การรับรองระบบงานของหน่วยรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001) การรับรองระบบงานของหน่วยรับรอง

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) การรับรองระบบงานของห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) การรับรอง ระบบงานของหน่วยตรวจ (ISO/IEC

17020) การรับรองระบบงานของหน่วยจด ทะเบียนบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรและองค์กรฝึกอบรมด้านการมาตรฐาน ประโยชน์ของการรับระบบงาน

1) เกิดประโยชน์ต่อการเจรจากับประเทศคู่ค้าในการยอมรับร่วมในผลการตรวจสอบ และการรับรอง

2) เพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าของประเทศและเกิดความโปร่งใสทางการค้า

3) เกิดเอกภาพของระบบการรับรองหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมด้านการมาตรฐานใน ประเทศ และเป็นหลักในการส่งเสริมสนับสนุนงานบริหารการจัดการด้าน

อื่น ซึ่งจะ เกิดขึ้นในระบบการมาตรฐานต่อไป


สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565