ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

 

ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ก่อนตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๗ ให้สำนักงานจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด นั้นบัดนี้ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นก่อนตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้

๑. ให้สำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำประกาศ โดยระบุว่าจะให้มีการกำหนดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และดูรายละเอียดได้ ณ ที่ใดพร้อมทั้งกำหนดเวลาให้ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานฯ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน และให้ดำเนินการ
       ๑.๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือ
       ๑.๒ ประกาศผ่านเว็ปไซต์ของสำนักงานฯ www.tisi.go.th/ หรือ
       ๑.๓ หากผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดที่สำนักงานฯ เห็นว่ามีความจำเป็นและมีผลกระทบต่อประชาชน สำนักงานฯ จะประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์รายวันก็ได้

๒. ให้สำนักงานฯ เผยแพร่ประกาศดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
       ๒.๑ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
       ๒.๒ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
       ๒.๓ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
       ๒.๔ สมาคม หรือกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
       ๒.๕ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร (ถ้ามี)

๓. กรณีไม่มีผู้แสดงข้อคิดเห็น ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป และรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ

๔. กรณีมีผู้แสดงข้อคิดเห็นให้สำนักงานฯ สรุปข้อคิดเห็นเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวให้ผู้ที่แสดงความคิดเห็นทราบจึงประกาศมาให้ทราบทั่วกันประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ไพโรจน์ สัญญะเดชากุล
( นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล )
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565