ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) สมอ.นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3410-1
อีเมล : monwan@tisi.go.th
ที่อยู่ : เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
_______________________________________________________________