King rama 9

ผู้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)นางเบญจมาพร เอกฉัตร์
ตำแหน่ง : รองเลขาธิการ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3410-1
อีเมล : benjama@tisi.go.th
ที่อยู่ : เลขที่ 75/42 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
_______________________________________________________________

วิสัยทัศน์
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงบูรณาการเพื่อเพิ่มหรือขยายศักยภาพในการดำเนินงาน
ให้บริการแก่ภาครัฐและภาคธุรกิจด้านการมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล