สื่อสารคุณธรรมป้องกันการทุจริต
 ส่งเสริมคุณธรรม
  ประกาศ
            ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            ประกาศเจตนารมณ์การขับเครื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  รางวัล
            ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สมอ.
            ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สมอ.
  Infographic
            มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
            เรื่องเล่าคุณธรรม ทำงานสำเร็จ ด้วยหลัก "อิทธิบาท ๔"
            เรื่องเล่าคุณธรรม ทำอย่างไร จึงจะมีความสุขในการทำงาน ด้วยหลัก "สังคหวัตถุ ๔"
            องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            การนำกลับมาใช้ และสร้างนวัตกรรมของเดิม BCG
  มัลติมีเดีย
            การเข้าแถวรับบริการ
            ความซื่อสัตย์-นำเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ
            EP 1 Motion Graphic มาตรา 3 คำนิยาม หน่วยงานของรัฐ
            EP 2 Motion Graphic มาตรา 3 คำนิยาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
            EP 3 Motion Graphic มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม
            EP 4 Motion Graphic มาตรา 8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
            EP 5 Motion Graphic มาตรา 19 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หน่วยงานของรัฐ)
            EP 6 Moiton Graphic มาตรา 20 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ – องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
            EP 7 Motion Graphic มาตรา 76 วรรค 3 และ219 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  สาระน่ารู้
  จิตอาสา
            กิจกรรม "ปฏิทินปันสุข ส่งรักผ่านอักษรเบลล์"
            โครงการ สมอ. จิตอาสาพัฒนาคูคลองน้ำใส ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมที่ 1)
  กิจกรรมต่างๆ
  ประกาศ
            ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 วินัยข้าราชการ
  บทความน่าสนใจ
            วิชาการ สารวินัย ตอนที่ 1 : พฤติกรรมฉันชู้สาว
  Infographic
            กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย
            วินัยน่ารู้ ตอนที่ 1 : วินัยข้าราชการคืออะไร สำคัญอย่างไร
            โทษทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
            ความผิดวินัยใกล้ตัว
  มัลติมีเดีย
  กิจกรรมต่างๆ
  คู่มือต่างๆ
            กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับงานวินัย
 
 การป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
            รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  บทความน่าสนใจ
  Infographic
            กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
            กฎหมาย ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคกับประโยชน์ส่วนรวม
            รู้หรือไม่!! เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ต้องยึด 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
            5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
            การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
            การรับทรัพย์สิน กับ การรับสินบน ต่างกันอย่างไร
            คดีตัวอย่างการเรียกรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
            กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
            การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีเจตนาพิเศษประสงค์ต่อผล เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดด้วย จึงจะเป็นความผิดตามมาตรา 157
            คดีตัวอย่างความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
            คดีตัวอย่าง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่และร่วมกันเบียดบังเงินไปโดยทุจริต
            คดีตัวอย่าง เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบเข้ารับราชการ
            คดีตัวอย่าง กรณีเจ้าพนักงานเรียกรับเงินจากผู้รับจ้าง
            คดีตัวอย่าง กรณีทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ก็ผิดฐานทุจริต
            คดีตัวอย่าง กรณีเจ้าพนักงานของรัฐเรียกรับส่วนแบ่งจากเงินโบนัส
  มัลติมีเดีย
            มิวสิควิดีโอและคลิปไวรัล (ไม่ทนคนโกง)
            นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564
  กิจกรรมต่างๆ
            รายงานสรุปการจัดกิจกรรมเสียงตามสายของ สล.
            โครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Conflict of Interrest ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
            ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2564
  คู่มือต่างๆ
            คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
     
 สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการทุจริต
  การเข้าแถวรับบริการ
  ความซื่อสัตย์-นำเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ
  กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย
  สื่อประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอและคลิปไวรัล (ไม่ทนคนโกง)
  กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
  กฎหมาย ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคกับประโยชน์ส่วนรวม
  รู้หรือไม่!! เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ต้องยึด 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 ประกาศเจตนารมณ์
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
 แนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สมอ.
  คู่มือแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สมอ.
  ประกาศ สมอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ ช่องทางและมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส กรณีกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฯ
 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๒
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓
 
 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  หลักเกณฑ์ ช่องทาง และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำการทุจริตคอรัปชั่น ของ สมอ.
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  แนวทางปฎิบัติการยืมหรือใช้พัสดุภายใน สมอ.
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  แผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
       รายงานผล ปี ๒๕๖๒
       รายงานผล ปี ๒๕๖๓
       รายงานผล ปี ๒๕๖๔
       รายงานผล ปี ๒๕๖๕
       รายงานผล ปี ๒๕๖๖
 
 รายงานการประเมิน ITA
  รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปี 2562
  รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปี 2563
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565