สื่อสารคุณธรรมป้องกันการทุจริต
 ส่งเสริมคุณธรรม
  Infographic
  มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
  มัลติมีเดีย
  การเข้าแถวรับบริการ
  ความซื่อสัตย์-นำเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ
  EP 1 Motion Graphic มาตรา 3 คำนิยาม หน่วยงานของรัฐ
  EP 2 Motion Graphic มาตรา 3 คำนิยาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  EP 3 Motion Graphic มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม
  EP 4 Motion Graphic มาตรา 8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
  EP 5 Motion Graphic มาตรา 19 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หน่วยงานของรัฐ)
  EP 6 Moiton Graphic มาตรา 20 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ – องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
  EP 7 Motion Graphic มาตรา 76 วรรค 3 และ219 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  สาระน่ารู้
  จิตอาสา
  กิจกรรม "ปฏิทินปันสุข ส่งรักผ่านอักษรเบลล์"
  โครงการ สมอ. จิตอาสาพัฒนาคูคลองน้ำใส ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมที่ 1)
  กิจกรรมต่างๆ
 
 วินัยข้าราชการ
  บทความน่าสนใจ
  วิชาการ สารวินัย ตอนที่ 1 : พฤติกรรมฉันชู้สาว
  Infographic
  กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย
  วินัยน่ารู้ ตอนที่ 1 : วินัยข้าราชการคืออะไร สำคัญอย่างไร
  โทษทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  ความผิดวินัยใกล้ตัว
  มัลติมีเดีย
  กิจกรรมต่างๆ
  คู่มือต่างๆ
 
 การป้องกันการทุจริต
  บทความน่าสนใจ
  Infographic
  กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
  กฎหมาย ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคกับประโยชน์ส่วนรวม
  รู้หรือไม่!! เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ต้องยึด 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  มัลติมีเดีย
  มิวสิควิดีโอและคลิปไวรัล (ไม่ทนคนโกง)
  นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564
  กิจกรรมต่างๆ
  รายงานสรุปการจัดกิจกรรมเสียงตามสายของ สล.
  โครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Conflict of Interrest ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2564
  คู่มือต่างๆ
  คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 
 
 
 ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย วันที่ 22 เมษายน 2564