สื่อสารคุณธรรมป้องกันการทุจริต
 ส่งเสริมคุณธรรม
  ประกาศ
            ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รางวัล
            ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สมอ.
            ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ สมอ.
  Infographic
            มาตรฐานทางจริยธรรม 7 ประการ
            เรื่องเล่าคุณธรรม ทำงานสำเร็จ ด้วยหลัก "อิทธิบาท ๔"
            เรื่องเล่าคุณธรรม ทำอย่างไร จึงจะมีความสุขในการทำงาน ด้วยหลัก "สังคหวัตถุ ๔"
            องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            การนำกลับมาใช้ และสร้างนวัตกรรมของเดิม BCG
  มัลติมีเดีย
            การเข้าแถวรับบริการ
            ความซื่อสัตย์-นำเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ
            EP 1 Motion Graphic มาตรา 3 คำนิยาม หน่วยงานของรัฐ
            EP 2 Motion Graphic มาตรา 3 คำนิยาม เจ้าหน้าที่ของรัฐ
            EP 3 Motion Graphic มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม
            EP 4 Motion Graphic มาตรา 8 คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)
            EP 5 Motion Graphic มาตรา 19 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (หน่วยงานของรัฐ)
            EP 6 Moiton Graphic มาตรา 20 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ – องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
            EP 7 Motion Graphic มาตรา 76 วรรค 3 และ219 มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
  สาระน่ารู้
  จิตอาสา
            กิจกรรม "ปฏิทินปันสุข ส่งรักผ่านอักษรเบลล์"
            โครงการ สมอ. จิตอาสาพัฒนาคูคลองน้ำใส ใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมที่ 1)
  กิจกรรมต่างๆ
  ประกาศ
            ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 
 วินัยข้าราชการ
  บทความน่าสนใจ
            วิชาการ สารวินัย ตอนที่ 1 : พฤติกรรมฉันชู้สาว
  Infographic
            กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย
            วินัยน่ารู้ ตอนที่ 1 : วินัยข้าราชการคืออะไร สำคัญอย่างไร
            โทษทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
            ความผิดวินัยใกล้ตัว
  มัลติมีเดีย
  กิจกรรมต่างๆ
  คู่มือต่างๆ
            กฎหมาย กฎ ระเบียบ หนังสือเวียน เกี่ยวกับงานวินัย
 
 การป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ
            รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  บทความน่าสนใจ
  Infographic
            กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
            กฎหมาย ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคกับประโยชน์ส่วนรวม
            รู้หรือไม่!! เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ต้องยึด 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
            5 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
            การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
            การรับทรัพย์สิน กับ การรับสินบน ต่างกันอย่างไร
            คดีตัวอย่างการเรียกรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด
            กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
            การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต้องมีเจตนาพิเศษประสงค์ต่อผล เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดด้วย จึงจะเป็นความผิดตามมาตรา 157
            คดีตัวอย่างความผิดฐานเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149
            คดีตัวอย่าง การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่และร่วมกันเบียดบังเงินไปโดยทุจริต
            คดีตัวอย่าง เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบเข้ารับราชการ
  มัลติมีเดีย
            มิวสิควิดีโอและคลิปไวรัล (ไม่ทนคนโกง)
            นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564
  กิจกรรมต่างๆ
            รายงานสรุปการจัดกิจกรรมเสียงตามสายของ สล.
            โครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Conflict of Interrest ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
            ประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ครั้งที่ 1/2564
  คู่มือต่างๆ
            คู่มือแนวทางการดำเนินการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
     
 ข้อมูลปรับปรุงครั้งสุดท้าย วันที่ 22 เมษายน 2565
 
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565