จริยธรรม
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  การขับเคลื่อนจริยธรรม
           การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
                - คำสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ 116/2566 ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง มอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานจริยธรรม
                - คำสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ 352/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม
                - ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                - รายงานการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2566
           ช่องทางติดต่อกลุ่มงานจริยธรรม
           การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
                - หนังสือแจ้งแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
                - แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
           กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
                - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการมาตรฐานสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่
                - กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรม
                - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรม
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565