คณะผู้บริหาร สมอ.
นายวันชัย  พนมชัย
เลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2202-3400-2
อีเมล : wanchaicmu@gmail.com
(ว่าง)
รองเลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2202-3410-1
(ว่าง)
รองเลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2202-3406
   กลุ่มที่ปรึกษา
(ว่าง)
ที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 0-2202-3425
(ว่าง)
ที่ปรึกษาด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2202-3325
(ว่าง)
ที่ปรึกษาด้านการกำหนดมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 0-2202-3350
นางสุธาวดี  เตชะจันตะ
ที่ปรึกษาด้านกฎระเบียบทางวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2202-3497
อีเมล : sutavade@tisi.go.th
(ว่าง)
ที่ปรึกษาด้านการรับรอง
โทรศัพท์ : 0-2202-3451
   เลขานุการกรม และผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์
นางนงลักษณ์  โรจน์วีระ
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3305
อีเมล : nongluck@tisi.go.th
นางมะลิ  รักเปี่ยม
ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3490
อีเมล : malir@tisi.go.th
นางกมลวรรณ ฉ่ำเลิศวัฒน์
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3377
อีเมล : monwan@tisi.go.th
นางสาวจันทนี  อัครเมฆินทร์
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
โทรศัพท์ : 0-2202-3370
อีเมล : chantane@tisi.go.th
นายธนะ  อัลภาชน์
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
โทรศัพท์ : 0-2202-3479
อีเมล : alapach@tisi.go.th
นายเอกนิติ  รมยานนท์
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
โทรศัพท์ : 0-2202-3435
อีเมล : ekanit@tisi.go.th
นายทิณกร  ผ่องลักษณา
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3357
อีเมล : tinakon@tisi.go.th
นายประสงค์  ประยงค์เพชร
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3418
อีเมล : prasong@tisi.go.th
นางศิริเพ็ญ  กุศลานนท์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน(กย.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3357, 0-2354-3242
อีเมล : siripen@tisi.go.th
นายทนงศักดิ์  สิงห์โต
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (กม.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3420, 0-2354-3107
อีเมล : tanongsa@tisi.go.th
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3427, 0-2354-3049
นายไชยวัฒน์  ตั้งเกริกโอฬาร
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3505, 0-2354-3038
อีเมล : chaiya@tisi.go.th
นายวีระวัฒน์  ศรีสม
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3539
อีเมล : verawat@tisi.go.th