คณะผู้บริหาร สมอ.
นายบรรจง  สุกรีฑา
เลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2430-6816 ต่อ 1901
นายเอกนิติ  รมยานนท์
รองเลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2430-6818 ต่อ 1911
อีเมล : ekanit@tisi.go.th
นายวิฤทธิ์  วิเศษสินธุ์
รองเลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2430-6817 ต่อ 1921
อีเมล : viritr@yahoo.com
   กลุ่มที่ปรึกษา
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกำหนดมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 0-2430-6819 ต่อ 1930
นางสาวสิริลักษณ์  ชูโชติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรอง
โทรศัพท์ : 0-2430-6819 ต่อ 1931
อีเมล : sirilak@tisi.go.th
นางสาวสุธาทิพ  สุขเสน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2430-6819 ต่อ 1932
นายนพดล   จรรยาอดิศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 0-2430-6819 ต่อ 1933
นายวีระศักดิ์  เพ้งหล้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎระเบียบทางวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2430-6819 ต่อ 1934
อีเมล : weerasak@tisi.go.th
   เลขานุการกรม และผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์
นางนงลักษณ์  โรจน์วีระ
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6829 ต่อ 1800
อีเมล : nongluck@tisi.go.th
นายปิยะ  ท้วมเกร็ด
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (กม.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6830 ต่อ 2000
อีเมล : piya.th@tisi.mail.go.th
นางศิริพร  ศรีธนวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน (กอ.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6826 ต่อ 1500
นางสาวกนกวรรณ  พรหมณเรศ
ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6828 ต่อ 1700
อีเมล : kanokvan@tisi.go.th
นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
โทรศัพท์ : 0-2430-8321 ต่อ 1000
อีเมล : somporn@tisi.go.th
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
กองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
โทรศัพท์ : 0-2430-8621 ต่อ 1001
นายนนทิชัย  ลิขิตาภรณ์
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
โทรศัพท์ : 0-2430-6822 ต่อ 1100
อีเมล : nontichai@tisi.go.th
นายเชวงศักดิ์  คำตา
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
โทรศัพท์ : 0-2430-6823 ต่อ 1200
นายสุชาติ  ไกรศรีบวร
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
โทรศัพท์ : 0-2430-6824 ต่อ 1300
อีเมล : sucha@tisi.go.th
นางสาวศศิวิมล  มีจรูญสม
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6827 ต่อ 1600
อีเมล : sasi@tisi.mail.go.th
นางสาวอาภัสสร สุกใส
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6831 ต่อ 2100
อีเมล : apassorn@tisi.go.th
นางพงษ์ศิริ  วรรณศรี
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6832 ต่อ 2200
อีเมล : pongsiri.wa@tisi.mail.go.th
นางรจนา  มาดหมาย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6833 ต่อ 2300
อีเมล : rojana@tisi.go.th
นายสันติ  สิทธิเลิศพิศาล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6834 ต่อ 2400
อีเมล : santi@tisi.mail.go.th
นายชัยวิชิต  ลิขิตาภรณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6825 ต่อ 1400
อีเมล : chaivichit@tisi.go.th
ว่าง  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรองระบบงาน
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
โทรศัพท์ : 0-2430-6825 ต่อ 1401
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565