คณะผู้บริหาร สมอ.
นายวันชัย  พนมชัย
เลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2202-3405-6
อีเมล : wanchaicmu@gmail.com
นางกมลวรรณ  ฉ่ำเลิศวัฒน์
รองเลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2202-3410-1
อีเมล : monwan@tisi.go.th
นายธนะ  อัลภาชน์
รองเลขาธิการ สมอ.
โทรศัพท์ : 0-2202-3400-2
อีเมล : alapach@tisi.go.th
   กลุ่มที่ปรึกษา
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกำหนดมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 0-2202-3350
นางสาวสิริลักษณ์ ชูโชติ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรอง
โทรศัพท์ : 0-2202-3451
อีเมล : sirilak@tisi.go.th
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการมาตรฐานระหว่างประเทศ
โทรศัพท์ : 0-2202-3325
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมมาตรฐาน
โทรศัพท์ : 0-2202-3425
นายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎระเบียบทางวิชาการ
โทรศัพท์ : 0-2202-3497
อีเมล : weerasak@tisi.go.th
   เลขานุการกรม และผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศูนย์
นางนงลักษณ์  โรจน์วีระ
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3305
อีเมล : nongluck@tisi.go.th
นายทนงศักดิ์  สิงห์โต
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย (กม.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3420, 0-2354-3107
อีเมล : tanongsa@tisi.go.th
นายชัยวิชิต  ลิขิตาภรณ์
ผู้อำนวยการกองกำกับองค์กรด้านการมาตรฐาน (กอ.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3455
อีเมล : chaivichit@tisi.go.th
นางสาวกนกวรรณ  พรหมณเรศ
ผู้อำนวยการกองกำหนดมาตรฐาน (กก.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3490
อีเมล : kanokvan@tisi.go.th
นางสมพร  โรจน์ดำรงการ
ผู้อำนวยการกองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3377
อีเมล : somporn@tisi.go.th
(ว่าง)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการคุณภาพ
กองควบคุมมาตรฐาน (กค.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3390
นายนนทิชัย  ลิขิตาภรณ์
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 (กต.1)
โทรศัพท์ : 0-2202-3370
อีเมล : nontichai@tisi.go.th
นายนรุณ  สุขสมาน
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 (กต.2)
โทรศัพท์ : 0-2202-3479
อีเมล : naroon@tisi.go.th
นายสุชาติ  ไกรศรีบวร
ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 3 (กต.3)
โทรศัพท์ : 0-2202-3435
อีเมล : sucha@tisi.go.th
นายประสงค์  ประยงค์เพชร
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (กช.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3357
อีเมล : prasong@tisi.go.th
นางสาวอาภัสสร สุกใส
ผู้อำนวยการกองบริหารมาตรฐานระหว่างประเทศ (กป.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3505, 0-2354-3038
อีเมล : apassorn@tisi.go.th
นายสุรจิตร : วันแพ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3508
อีเมล : surajitr@tisi.go.th
นางรจนา  มาดหมาย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน (กส.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3427, 0-2354-3049
อีเมล : rojana@tisi.go.th
นายสันติ  สิทธิเลิศพิศาล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3539
อีเมล : santi@tisi.mail.go.th
นายเอกนิติ  รมยานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3418
อีเมล : ekanit@tisi.go.th
นางสาวรัชฎาธร  กังวาลไกล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการรับรองระบบงาน
สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.)
โทรศัพท์ : 0-2202-3341
อีเมล : ratchadatorn@tisi.go.th