การป้องกันการทุจริต
 สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการทุจริต
  การเข้าแถวรับบริการ
  ความซื่อสัตย์-นำเงินที่ตกไว้ไปคืนให้กับเจ้าของ
  กรณีตัวอย่างการลงโทษทางวินัย
  สื่อประชาสัมพันธ์มิวสิควิดีโอและคลิปไวรัล (ไม่ทนคนโกง)
  กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
  กฎหมาย ป.ป.ช. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคกับประโยชน์ส่วนรวม
  รู้หรือไม่!! เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ต้องยึด 7 หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมตามมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
 ประกาศเจตนารมณ์
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๒
  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖๓
 
 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
  หลักเกณฑ์ ช่องทาง และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
กระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกระทำการทุจริตคอรัปชั่น ของ สมอ.
  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
  มาตรการป้องกันการรับสินบน
  มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  แผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
       รายงานผล ปี ๒๕๖๒
       รายงานผล ปี ๒๕๖๓
 
 รายงานการประเมิน ITA
  รายงานและวิเคราะห์ผละการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒