การป้องกันการทุจริต
 สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันการทุจริต
 ประกาศเจตนารมณ์
  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและต่อต้านการรับสินบน
  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance)
 คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
  แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  มาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการ
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
  แผนปฏิบัติการ
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๒