ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม IECEE CB Scheme โดยมี สมอ. เป็น NCB และ สฟอ. เป็น CBTL ในขอบข่าย เครื่องซักผ้า ตู้เย็น และมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (IEC 60335-1, IEC 60335-2-4, IEC60335-2-7, IEC 60335-2-24 และ IEC 60335-2-34) ทั้งในส่วนการออกใบรับรอง และการยอมรับใบรับรอง CB Test Certificate และได้มีการดำเนินการไปแล้ว นั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลการดำเนินการดังกล่าว ของ สมอ. การเข้าร่วมกิจกรรม IECEE CB Scheme ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

 1. มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วม 34 มาตรฐาน ดังนี้
  (1) IEC 60335-1:2010
  (2) IEC 60335-1:2010/AMD1:2013
  (3) IEC 60335-1:2010/AMD2:2016
  (4) IEC 60335-1:2001
  (5) IEC 60335-1:2001/AMD1:2004
  (6) IEC 60335-1:2001/AMD2:2006
  (7) IEC 60335-1:1991
  (8) IEC 60335-1:1991/AMD1:1994
  (9) IEC 60335-1:1991/AMD2:1999
  (10) IEC 60335-2-4:2008
  (11) IEC 60335-2-4:2008/AMD1:2012
  (12) IEC 60335-2-4:2008/AMD2:2017
  (13) IEC 60335-2-4:1993
  (14) IEC 60335-2-4:1993/AMD1:1997
  (15) IEC 60335-2-4:1993/AMD2:1999
  (16) IEC 60335-2-7:2008
  (17) IEC 60335-2-7:2008/AMD1:2011
  (18) IEC 60335-2-7:2008/AMD2:2016
  (19) IEC 60335-2-7:2002
  (20) IEC 60335-2-7:2002/AMD1:2004
  (21) IEC 60335-2-7:2002/AMD2:2006
  (22) IEC 60335-2-7:2000
  (23) IEC 60335-2-7:1993
  (24) IEC 60335-2-7:1993/AMD1:1998
  (25) IEC 60335-2-7:1993/AMD2:1999
  (26) IEC 60335-2-24:2010
  (27) IEC 60335-2-24:2010/AMD1:2012
  (28) IEC 60335-2-24:2010/AMD2:2017
  (29)IEC 60335-2-24:2002
  (30) IEC 60335-2-24:2002/AMD1:2005
  (31) IEC 60335-2-24:2002/AMD2:2007
  (32) IEC 60335-2-34:2012
  (33) IEC 60335-2-34:2012/AMD1:2015
  (34) IEC 60335-2-34:2012/AMD2:2016

 2. การดำเนินการ
  2.1 การออกใบรับรอง CB Test Certificate ดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการดำเนินงาน
        CB Test เรื่องการออกใบรับรอง Certificate (TISI_P_CB_Scheme_01) PDF File
  2.2 การยอมรับ CB Test Certificate ดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องการพิจารณา
        ยอมรับใบรับรอง CB Test Certificate (TISI_P_CB_Scheme_02) PDF File
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กองควบคุมมาตรฐาน กลุ่มที่ 3
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 02 430 6821 ต่อ 1030
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565