ตามที่ประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม IECEE CB Scheme โดยมี สมอ. เป็น NCB และ สฟอ. เป็น CBTL ในขอบข่าย เครื่องซักผ้า และตู้เย็น (IEC 60335-1, IEC 60335-2-4, IEC60335-2-7 และ IEC 60335-2-24) ทั้งในส่วนการออกใบรับรอง และการยอมรับใบรับรอง CB Test Certificate และได้มีการดำเนินการไปแล้ว นั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลการดำเนินการดังกล่าว ของ สมอ. การเข้าร่วมกิจกรรม IECEE CB Scheme ของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

 1. มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับให้เข้าร่วม 10 มาตรฐาน ดังนี้
  (1) IEC 60335-1(ed.3);am1;am2
  (2) IEC 60335-1(ed.4);am1;am2
  (3) IEC 60335-2-4(ed.4);am1;am2
  (4) IEC 60335-2-4(ed.4)
  (5) IEC 60335-2-7(ed.4)
  (6) IEC 60335-2-7(ed.4);am1;am2
  (7) IEC 60335-2-7(ed.5)
  (8) IEC 60335-2-7(ed.6);am1;am2
  (9) IEC 60335-2-7(ed.7)
  (10) IEC 60335-2-24(ed.6);am1;am2

 2. การดำเนินการ
  2.1 การออกใบรับรอง CB Test Certificate ดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการดำเนินงาน
        CB Test เรื่องการออกใบรับรอง Certificate
  (TISI-P-CB Scheme -01) FDF File
  2.2 การยอมรับ CB Test Certificate ดำเนินการ ตาม ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องการพิจารณา
        ยอมรับใบรับรอง CB Test Certificate
  (TISI-P-CB Scheme -02) FDF File
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กองควบคุมมาตรฐาน กลุ่มที่ 3 หรือกลุ่มที่ 5
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร 0 2202-3380-1 (กลุ่ม 3), 0 2202-3391-2 (กลุ่ม 5)