ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้ับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคล้องกับนโยบาย OTOP


"เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)" ในการรับรองคุณภาพผลิตภณฑ์ชุมชน (มผช.) นั้นผู้รับรอง คือ สมอ. การรับรองไม่ยุ่งยากซับซ้อน

และต่างจากการให้การ รับรอง เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ รับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของ สมอ. ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านคุณภาพ ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้สินค้าเป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการ

เลือก ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับ คุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องกับ

นโยบาย OTOP.


สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565