เครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฏหมาย กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ประกอบการที่จะต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่เศรษฐกิจในประเทศ


"เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ" เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ ที่กฎหมายกำาหนดให้ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และใช้ทั้งกับผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหาย โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย ต้องผลิต นำเข้า และจำหน่ายแต่

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตาม มาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบ

รับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น สายไฟฟ้า บัล ลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์ เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน็อค เป็น ต้น


สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565