ทำเนียบอดีตเลขาธิการ สมอ.
นายชายไหว  แสงรุจิ
๒๕ มี.ค. ๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕
นายมนัส  สุขสมาน
๓ ต.ค. ๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๗
นายชายไหว  แสงรุจิ
๑ ต.ค. ๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๙
นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์
๑ ต.ค. ๒๙ - ๓๐ ก.ย. ๓๑
นายสำเนา  จุลกะรัตน์
๑ ต.ค. ๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๓๕
นายเจน  บุญส่ง
๑ ต.ค. ๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๓๗
นายเฑียร  เมฆานนท์ชัย
๓ ต.ค. ๓๗ - ๑๕ พ.ย. ๓๘
นางสาวกัญญา  สินสกุล
๑๖ พ.ย. ๓๘ - ๓๑ ม.ค. ๔๓
นายเฑียร  เมฆานนท์ชัย
๑ ก.พ. ๔๓ - ๓๐ ก.ย. ๔๓
นายสมรวย  หะริณสุต
๒๗ ต.ค. ๔๓ - ๒๙ ส.ค. ๔๔
นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์
๓๐ ส.ค. ๔๔ - ๓๐ ก.ย. ๔๕
นายสุรชัย  เถลิงโชค
๑ ต.ค. ๔๕ - ๓๑ มี.ค. ๔๗
นายไพโรจน์  สัญญะเดชากุล
๒๑ เม.ย. ๔๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๑
นางรัตนาภรณ์  จึงสงวนสิทธิ์
๑ ต.ค. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๓
นายชัยยง  กฤตผลชัย
๑ ต.ค. ๕๓ - ๓๑ พ.ค. ๕๕
นายณัฐพล  ณัฏฐสมบูรณ์
๑ มิ.ย. ๕๕ - ๑๕ ต.ค. ๕๕
นายสุรพงษ์  เชียงทอง
๑๖ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ เม.ย. ๕๖
นายอุฤทธิ์  ศรีหนองโคตร
๑๘ ก.ค. ๕๖ - ๔ พ.ย. ๕๗
นายหทัย  อู่ไทย
๕ พ.ย. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๘
นายธวัช  ผลความดี
๑ ต.ค. ๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๕๙
นายพิสิฐ  รังสฤษฎ์วุฒิกุล
๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๐
นายณัฐพล  รังสิตพล
๑ ต.ค. ๖๐ - ๓๐ มิ.ย. ๖๑
นายอภิจิณ  โชติกเสถียร
๒๕ ก.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๑
นายวันชัย  พนมชัย
๒๕ ธ.ค. ๖๑ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
นายบรรจง  สุกรีฑา
๑ ต.ค. ๖๔ - ๔ ต.ค. ๖๖
สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565