ความเป็นมาและสถานะทางกฎหมาย


              คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (National Accreditation Council : NAC ) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 โดยมีนโยบายในการรับรองระบบงานแก่หน่วยตรวจสอบและรับรองทุกหน่วยงานอย่างเท่าเทียมกันมีสาขาการรับรองระบบงานทั้งหมด 5 สาขาได้แก่สาขาหน่วยรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสาขาหน่วยรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสาขาหน่วยตรวจสาขาห้องปฏิบัติการและสาขาหน่วยรับรองบุคลากรมีสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.) เป็นหน่วยปฏิบัติสังกัดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

              เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 มีการตราพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ.2551 ขึ้น ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 125 ตอนที่ 42 ก โดยให้ สมอ.ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (กมช.) และให้ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง ที่ได้รับใบรับรองการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงานเป็นผู้ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัตินี้

              ในปี พ.ศ.2556 มีการประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนชื่อ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.)เป็นสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ (สก.) มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ การกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและรับรอง การตรวจสอบและรับรองผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการมาตรฐานแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานด้านการมาตรฐานของประเทศเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ

สถิติผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มนับ 10 พ.ค. 2565