เสนอข้อคิดเห็นมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ
 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง ขอเวียนร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ
 
  ร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 1 ระบบการจัดการทั่วไป มาตรฐานเลขที่ มตช. 4 เล่ม 1-25xx
  แบบเสนอข้อคิดเห็น เล่ม 1
 
  ร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 2 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกิจการคลังสินค้า มาตรฐานเลขที่ มตช. 4 เล่ม 2-25xx
  แบบเสนอข้อคิดเห็น เล่ม 2
 
  ร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 3 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกิจการไซโล มาตรฐานเลขที่ มตช. 4 เล่ม 3-25xx
  แบบเสนอข้อคิดเห็น เล่ม 3
 
  ร่างมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ กิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น เล่ม 4 ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับกิจการห้องเย็น มาตรฐานเลขที่ มตช. 4 เล่ม 4-25xx
  แบบเสนอข้อคิดเห็น เล่ม 4