เสนอข้อคิดเห็นมาตรฐานการตรวจสอบรับรองและระบบการจัดการ
 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การตรวจสอบรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองระบบงานในการรับรองหน่วยตรวจสอบรับรอง
  ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
 
 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  การบริหารงานคุณภาพ - แนวทางการบริหารงานคุณภาพสำหรับโครงการ มอก. 10006-25xx
  การบริหารงานคุณภาพ - แนวทางสำหรับการจัดการองค์ประกอบ มอก. 10007-25xx
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - แนวทางทั่วไปสำหรับการนำไปใช้ มอก. 14004-25xx
  การให้บริการด้านพลังงาน - แนวทางสำหรับการประเมินและการปรับปรุงการให้บริการด้านพลังงานแก่ผู้ใช้ มอก. 50007-25xx
 
 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561)
  การบริหารความเสี่ยง - แนวทาง มอก. 31000-2561
  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ มอก. 45001-2561
 
 ประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (20 สิงหาคม พ.ศ. 2561)
  (ร่าง) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อปฏิบัติการทำงานในที่อับอากาศ